Jetpak Privacy Statement

JETPAKS INTEGRITETSPOLICY

 

1.           ALLMÄNT

2.           PERSONUPPGIFTSANSVARIG

3.           VÅR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

4.           VARIFRÅN KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER

5.           AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE

6.           HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

7.           VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

8.           VAR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

9.           DINA RÄTTIGHETER

10.         VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

11.         COOKIES

12.         FÖRÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

13.         KONTAKTINFORMATION

 

1.                   ALLMÄNT

1.1                Jetpak Group AB, org.nr. 556415-6650 (”Jetpak”) respekterar och värnar om din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill med denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

1.2                För att kunna tillhandahålla tjänster åt dig som kund eller erbjudanden om våra tjänster som potentiell kund måste vi använda personuppgifter om dig. Denna Integritetspolicy gäller dig som:

-                     Beställer tjänster från oss på Jetpak, representerar en avsändare eller mottagare, eller tar emot en sändning och signerar för den.

-                     Har ingått avtal med oss,

-                     Har varit i kontakt med vår sälj- eller kundservicepersonal, eller

-                     Har fyllt i kontaktformuläret eller annat formulär på vår hemsida.

2.                   PERSONUPPGIFTSANSVARIG

2.1                Jetpak är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du finner kontaktuppgifter till oss längst ned i denna Integritetspolicy.

3.                   VÅR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

3.1                Vi på Jetpak använder personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla de tjänster vi erbjuder. Vi använder därför dina personuppgifter för följande syften:

-        Administration och fullgörande av avtal samt i syfte att tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist,

-        Marknadsföring, inklusive kundanpassad direktreklam,

-        Metod- och affärsutveckling, 

-        Sälj- eller kundserviceaktiviteter,

-        Administration i samband med företagsförvärv, omstrukturering av Jetpak etc.,

-        Fullgöra våra rättsliga skyldigheter samt beivra brott.

3.2                I nedanstående tabeller får du mer information om bl.a. varför vi använder dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi sparar för att uppnå de ändamålen och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

 

Syfte:
Administration och fullgörande av avtal samt i syfte att tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist.

Personuppgifter:
Kontaktuppgifter såsom namn, personnummer (om du är en privat kund), telefonnummer, adress och e-postadress.
Order- och betalningsuppgifter såsom köp- och transaktionshistorik och betalinformation.
Inloggningsuppgifter såsom användarnamn och e-postadress.

Vad vi gör:

Vi använder dina uppgifter för att kunna tillhandahålla, administrera och anpassa våra produkter och tjänster och tillhandahålla kundservice till dig som användare.

Om det uppstår en tvist, t.ex. om betalning, har vi rätt att använda dina uppgifter i syfte att fastställa, försvara eller göra gällande det rättsliga anspråket.

Laglig grund:

Fullgörande av avtal.

Om det uppstår en tvist har vi rätt att använda dina uppgifter med stöd av en intresse-avvägning.

Lagringstid:

Uppgifterna sparas under hela avtalsförhållandet och upp till 36 månader från det att avtalet sades upp. Efter detta kommer dina uppgifter anonymiseras.

Uppgifterna får sparas längre om de behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande ett rättsligt anspråk, t.ex. vid tvist om betalning.

Dina rättigheter: Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning. Se avsnitt 9 om du vill läsa mer om vilka rättigheter du har.

Syfte:
Marknadsföring, inklusive kundanpassad direktreklam.

Personuppgifter:
Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Orderuppgifter såsom köp- och transaktionshistorik.
Surfvanor och besökshistorik
såsom vilka sidor du besökt på vår (och andras) webbplats och hur länge, samt IP-adresser.

Vad vi gör:

Vi använder dina personuppgifter inom ramen för vår marknadsföring.

Om du önskar ta del av kundanpassade erbjudanden och information, nyheter och tävlingar speciellt riktade till dig, behöver vi få ditt samtycke. Vi skickar information till dig som ny kund där du har möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev och ge ditt samtycke till e-postkommunikation. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev på flera platser på vår hemsida och i samband med en bokning.

Vi kommer också att analysera dina surfvanor på vår hemsida och värdera dina besök samt inskickade formulär för att ge oss möjlighet att bestämma din intressenivå.

Laglig grund:

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att skicka allmän marknadsföring till dig är viktigt för vår verksamhet.

Samtycke när vi marknadsför våra produkter och tjänster genom e-post, SMS, MMS och andra automatiska system.

 

Lagringstid:

För dig som är kund hos oss:

Uppgifterna sparas och används under hela avtalsförhållandet, dvs. till dess att din beställning är levererad och betald eller att avtalet sägs upp och upp till 36 därefter. Det förutsätter förstås att du inte motsatt dig direktmarknads-föring under den tiden.

För dig som ännu inte är kund hos oss:

Vi har rätt att behålla dina uppgifter i syfte att skicka marknadsföring till dig under 12 månader från det att vi fick dina kontaktuppgifter. Det förutsätter förstås att du inte motsatt dig direktmarknadsföring. Om du väljer att bli kund hos oss gäller vad som framgår under rubriken ”För dig som är kund hos oss”.

Dina rättigheter: Du har alltid rätt att kräva att vi slutar använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Du har också alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke när vi behöver ditt samtycke för att få använda dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke kommer du inte längre att få ta del av information och erbjudanden som är särskilt anpassade för dig. Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning. Se avsnitt 9 om du vill läsa mer om vilka rättigheter du har.

Syfte:
Metod- och affärsutveckling.

Personuppgifter:
Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Orderuppgifter såsom köp- och transaktionshistorik.
Surfvanor och besökshistorik såsom vilka sidor du besökt på vår (och andras) webbplats och hur länge, samt IP-adresser.
Köpmönster
såsom information om hur du använder våra tjänster och om ditt köpmönster (t.ex. under vilka månader du brukar använda våra tjänster).

Vad vi gör:

Vi använder dina personuppgifter inom ramen för våra marknads- och kundanalyser, som huvudsakligen består av statistik och kundnöjdhets-utvärderingar. Resultatet av vår analys använder vi sedan som underlag för att förbättra, ersätta eller ta fram nya tjänster, processer eller arbetsmetoder i syfte att möta dina och andra kunders förväntningar och önskemål. Vi kan exempelvis vilja använda personuppgifterna för att förbättra vår kundtjänst, erbjuda nya paketlösningar eller anpassa vår hemsida och/eller app efter dina och andra kunders önskemål.

Vi använder dina leveransuppgifter för att förbättra vår kvalitet och effektivitet.

Vi vill dock vara tydliga med att vi alltid försöker anonymisera eller pseudonymisera dina personuppgifter för att uppnå detta syfte.

Laglig grund:

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att det är viktigt för vår verksamhet att analysera användningen av våra produkter och tjänster i syfte att förbättra, ersätta eller ta fram nya tjänster.

Lagringstid:

Vi sparar och använder dina personuppgifter för detta ändamål under avtalsförhållandet, dvs. till dess att din beställning är levererad och betald eller att avtalet sägs upp och upp till 36 månader därefter. Efter detta kommer dina uppgifter anonymiseras.

Dina rättigheter: Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta använda personuppgifterna om det finns skäl till det som väger tyngre än dina intressen. Se vidare i avsnitt 9 om dina rättigheter.

Syfte:
Säljaktiviteter.

Personuppgifter:
Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer, adress och e-postadress.
Orderuppgifter såsom köp- och transaktionshistorik.

Surfvanor och besökshistorik såsom vilka sidor du besökt på vår (och andras) webbplats och hur länge samt IP-adresser.

Kommunikationshistorik såsom anteckningar om telefonsamtal och möten.

Svar i kontaktformulär och frågeformulär efter säljmöten.

Vad vi gör:

Vi använder dina personuppgifter för att kontinuerligt kommunicera med dig som kund i syfte att tillhandahålla dig med de tjänster du kan vara intresserad av.

Vi kontaktar potentiella kunder baserat på deras beteende på vår hemsida och när de har skickat in ett formulär.

Vi skickar också frågeformulär om vår säljpersonal som du kan svara på ifall du vill för att kontinuerligt förbättra oss.

 

Laglig grund:

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att det är viktigt för vår verksamhet att vara i kontakt med våra kunder och förbättra vår försäljningsproduktivitet.

Lagringstid:

För dig som är kund hos oss: Uppgifterna sparas och används under hela avtalsförhållandet, dvs. till dess att din beställning är levererad och betald eller att avtalet sägs upp och upp till 36 därefter.

För dig som ännu inte är kund hos oss: Uppgifterna sparas och används i upp till 12 månader från det att vi fick dina kontaktuppgifter. Det förutsätter förstås att du inte motsatt dig direktmarknadsföring. Om du väljer att bli kund hos oss gäller vad som framgår under rubriken ”För dig som är kund hos oss”.

Dina rättigheter: Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta använda personuppgifterna om det finns skäl till det som väger tyngre än dina intressen. Se vidare i avsnitt 9 om dina rättigheter.

Syfte:
Administration i samband med företagsförvärv, omstrukturering av Jetpak etc.

Personuppgifter:
Alla personuppgifter som kan existera inom ramen för ditt avtalsförhållande eller kontakt med Jetpak och som har redogjorts för i tabellerna ovan.

Vad vi gör:

Om Jetpak ska omstruktureras, t.ex. delas upp i flera olika verksamheter, eller om en utomstående part önskar förvärva Jetpak eller vår kunddatabas kommer Jetpak att lämna ut dina och andra kunders personuppgifter till det övertagande bolaget. Det bolaget kommer i sådana fall att fortsätta använda dina personuppgifter för samma syften som de vi angett i denna integritetspolicy om du inte får annan information i samband med överlåtelsen

Laglig grund:

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att möjliggöra en förvärvs- eller omstruktureringsprocess överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter. Det förutsätter dock att det övertagande bolaget bedriver liknande verksamhet som Jetpak.

Lagringstid:

Om Jetpak upphör att existera, t.ex. genom en fusion, likvidation eller konkurs, eller om Jetpak kunddatabas överlåts till ett övertagande bolag kommer vi radera dina personuppgifter så länge vi inte behöver spara dem för att uppfylla lagkrav.

Om Jetpak förvärvas av ett övertagande bolag eller delas upp i samband med en omstrukturering kommer vi fortsätta spara och använda dina personuppgifter enligt villkoren i denna integritetspolicy, om du inte får annan information i samband med överlåtelsen.

Dina rättigheter: Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta använda personuppgifterna om det finns skäl till det som väger tyngre än dina intressen. Se vidare i avsnitt 9 om dina rättigheter.

Syfte:
Fullgöra våra rättsliga skyldigheter samt förebygga och beivra brott

Personuppgifter:
Faktureringsuppgifter såsom namn på fakturor och transaktionshistorik

Vad vi gör:

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, bl.a. enligt bokföringslagens krav.

Vi kommer också att lämna ut uppgifter om dig om vi får en begäran från åklagare eller polis.

Laglig grund:

Rättslig skyldighet.

Allmänt intresse, i syfte att förebygga eller beivra brott.

Lagringstid:

Vi sparar dina personuppgifter så länge det krävs enligt lag. För bokföringslagen gäller att personuppgifter får sparas i 7 år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret till vilken informationen hörde avslutades.

Dina rättigheter: Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på allmänt intresse som laglig grund. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta använda personuppgifterna om det finns skäl till det som väger tyngre än dina intressen. Se vidare i avsnitt 9 om dina rättigheter.

4.                   VARIFRÅN KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER

4.1                De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter som du har lämnat till oss eller som har givits till oss av en tredje part i förhållande till bokningen. När du gör en bokning, registrerar ett användarkonto, beställer tjänster eller lämnar instruktioner, tar vi emot t.ex. namn, personnummer (om du är en privatkund och endast för personen som har gjort bokningen), adress och telefonnummer. När en tredje part gör bokningen tar vi emot avsändar- och mottagarinformation.

4.2                Vi kan också ta emot dina personuppgifter när ett annat företag, som också är personuppgiftsansvarig, outsourcar sina transporttjänster till oss.

4.3                För att kunna ingå avtal med oss på Jetpak och för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra tjänster är det ett krav att du lämnar dina personuppgifter till oss. Om du inte lämnar uppgifterna kan vi tyvärr inte ingå avtal med dig eller tillhandahålla dig våra tjänster.

5.                   AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE

5.1                Jetpak har en automatiserad process för att kunna besluta om du tillåts betala med faktura när du registrerar dig som en fakturakund, då vi gör en kreditkontroll som kan innebära att du nekas möjligheten att handla på faktura och i stället måste betala med kreditkort. Kreditkontrollen bedömer om du är lämplig för fakturabetalning och din kreditvärdighet, baserat på ditt bokslut, betalningsanmärkningar och betalningsförmåga.

5.2                Om du inte godtar den här processen kan du invända mot att vi tar ett sådant automatiskt beslut. I så fall hänvisas du till vår ekonomiavdelning som kommer ta ett beslut om huruvida du får betala med faktura efter att du har gett dem ytterligare uppgifter.

6.                   HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

6.1                Vi sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs för de syften vi samlade in uppgifterna för enligt denna Integritetspolicy. När vi inte längre behöver spara dina uppgifter tar vi bort dem ur våra system, databaser och backup-er. I tabellerna ovan under avsnitt 3 kan du se hur länge vi sparar personuppgifter om dig för olika syften.

6.2                Vi kan också behöva spara dina personuppgifter av andra skäl, t.ex. för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen eller något annat viktigt allmänt intresse. Tillgången till dessa uppgifter begränsas så att enbart ett fåtal personer har behörighet att komma åt uppgifterna.

7.                   VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

7.1                Jetpak kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, såsom till andra koncernbolag samt till franchisetagare, IT-leverantörer och företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra tjänster. Vi kommer därför t.ex. att lämna ut dina uppgifter till bland annat Jetpak Stockholm AB, Jetpak Helsinki Oy, Jetpak Oslo AS och Softronic AB för fullgörande av avtal mellan Jetpak och dig eller för vår metod- och affärsutveckling. Vi kan i vissa fall också behöva lämna ut uppgifter på begäran av myndigheter eller till andra parter inom ramen för domstols- eller företagsförvärvsprocesser eller liknande.

7.2                Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

8.                   VAR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

8.1                Jetpak strävar till att endast använda dina uppgifter inom EU/EES. I särskilda fall kan vi överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till ett sådant land kommer vi tillse att dina personuppgifter fortsätter att vara skyddade och att överföringen sker på ett lagligt vis.

8.2                Vid överföringar till ett land utanför EU/EES som inte säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter använder vi oss av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES. 

8.3                Vid överföringar till mottagare i USA som omfattas av Privacy Shield använder vi oss av denna grund för överföring av dina personuppgifter.

9.                   DINA RÄTTIGHETER

9.1                Vårt ansvar för dina rättigheter

9.1.1         Jetpak ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter används i enlighet med lag och att dina rättigheter får genomslag. Du kan när som helst kontakta oss om du vill använda dig av dina rättigheter. Du finner våra kontaktuppgifter längst ner i denna Integritetspolicy.

9.1.2         Jetpak är skyldig att besvara din begäran om att utöva dina rättigheter inom en (1) månad från att du hörde av dig. I det fall vi behöver bekräfta din identitet, kommer månaden att börja från och med identifieringen är gjord. Om din begäran är komplicerad eller om det har kommit in ett stort antal har vi rätt att förlänga tiden med två månader till. Om vi anser att vi inte kan göra det du vill att vi ska göra är vi skyldiga att senast inom en månad från det att vi tog emot din begäran meddela dig varför vi inte kan göra det du vill att vi ska göra och informera dig om att du har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten.

9.1.3          All information, kommunikation och samtliga åtgärder som vi genomför är kostnadsfria för dig. Om det du begär med anledning av dina rättigheter däremot är uppenbart ogrundat eller orimligt har vi rätt att ta ut en administrativ avgift för att ge dig informationen eller genomföra efterfrågad åtgärd, eller vägra att tillmötesgå din begäran.

9.2                Din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning

9.2.1         Du har rätt att av Jetpak begära:

a)     Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över vår användning av dina personuppgifter. Du har även rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi använder. För eventuella ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en administrationsavgift. Om du gör en begäran i elektroniskt format, t.ex. via epost, kommer vi att ge dig informationen i ett allmänt använt elektroniskt format.

b)     Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även (från och med den 25 maj 2018) rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas.

c)     Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om det inte längre finns ett godtagbart skäl till att vi använder dem. Radering ska därför ske om:

(i)     personuppgifterna inte längre behövs för det syfte vi samlade in dem,

(ii)     vi använder dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta,

(iii)     du invänder mot vår användning av dina uppgifter som sker efter en intresseavvägning och vi inte har viktiga intressen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter,

(iv)     vi har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt, eller

(v)     vi har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna.

Det kan dock finnas krav i lag eller andra starkt vägande skäl som gör att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter. Vi kommer då sluta använda dina personuppgifter för andra syften än att följa lagstiftningen eller som inte är nödvändig av något annat starkt vägande skäl.

d)     Begränsning av användning. Det innebär att vi tillfälligt begränsar, dvs. fryser, användningen av dina personuppgifter.  Du har rätt att begära begränsning när:

(i)        du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 9.2.1 b), under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet,

(ii)       användningen är olaglig och du inte vill att uppgifterna raderas,

(iii)       vi som personuppgiftsansvariga inte längre behöver personuppgifterna för våra syften med användningen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, eller

(iv)      du har invänt mot användning enligt punkt 9.3.1, i väntan på kontroll om våra viktiga intressen väger tyngre än dina.

9.2.2         Vi på Jetpak kommer att vidta alla rimliga åtgärder vi kan för att underrätta alla som tagit emot dina personuppgifter enligt avsnitt 7 ovan om vi rättat, raderat eller begränsat åtkomsten till dina personuppgifter efter att du har begärt att vi ska göra det. På din begäran kommer vi att informera dig om vilka vi lämnat ut personuppgifter till.

9.3                Din rätt att invända mot användning

9.3.1         Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning eller av allmänt intresse. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta användningen om vi har viktiga skäl till att fortsätta användningen som väger tyngre än dina intressen.

9.3.2         Om du inte vill att Jetpak använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan användning genom att höra av dig till oss. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att använda personuppgifterna i detta marknadsföringssyfte.

9.4                Din rätt att återkalla samtycke

9.4.1         För den användning där vi använder ditt samtycke som laglig grund (se avsnitt 3 ovan) kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, exempelvis via vår hemsida eller genom att avsluta prenumerationen på mottagna e-post. Du finner våra kontaktuppgifter längst ned i denna Integritetspolicy.

9.5                Din rätt till dataportabilitet

9.5.1         Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att få ut en del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du har endast rätt till dataportabilitet när användningen av dina personuppgifter är automatiserad och vi grundar vår användning på ditt samtycke eller på ett avtal mellan dig och oss. Det innebär att du till exempel har rätt att få ut och överföra alla personuppgifter du matat in för att skapa ditt användarkonto hos oss.

9.6                Din rätt att klaga till tillsynsmyndigheten

9.6.1         Du har rätt att inge eventuella klagomål på vår användning av dina personuppgifter till Datainspektionen

10.                   VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Jetpak har därför vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Om det inträffar säkerhetsincidenter som kan påverka dig eller dina personuppgifter på ett mer betydande sätt, t.ex. när det finns en risk för bedrägeri eller identitetsstöld, kommer vi att höra av oss till dig och berätta vad du kan göra för att minska risken.

11.                   COOKIES

Vi på Jetpak använder cookies på vår webbplats och i våra tjänster för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies för att förenkla och anpassa våra tjänster. I vår cookie-policy förklarar vi närmare hur vi använder cookies och vilka val du kan göra för våra cookies. Du hittar policyn här.

12.                   FÖRÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Jetpak har rätt att när som helst ändra denna Integritetspolicy. När vi gör ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du att få tydlig information om ändringarna och vad de innebär för dig innan de börjar gälla. Om vi behöver ditt samtycke för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med oss innan villkoren träder ikraft.

13.                   KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta oss på Jetpak om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter.

Jetpak Group AB, org.nr. 556415-6550

Tornvägen 17A, 

19060 Stockholm-Arlanda, Sweden

Attn: DPO

E-post: dpo@jetpak.com 

Telefon: 08-555 85 220