Vår användning av dina personuppgifter

Vi på Jetpak använder personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla de tjänster vi erbjuder.

Vi använder därför dina personuppgifter för följande syften:

  • Administration och fullgörande av avtal samt i syfte att tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist
  • Marknadsföring, inklusive kundanpassad direktreklam
  • Metod- och affärsutveckling
  • Sälj- eller kundserviceaktiviteter
  • Administration i samband med företagsförvärv, omstrukturering av Jetpak etc.
  • Fullgöra våra rättsliga skyldigheter samt beivra brott

I nedanstående får du mer information om bl.a. varför vi använder dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi sparar för att uppnå de ändamålen och hur länge vi sparar dina personuppgifter.


Administration och fullgörande av avtal samt i syfte att tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist.

Personuppgifter:
Kontaktuppgifter såsom namn, personnummer (om du är en privat kund), telefonnummer, adress och e-postadress.
Order- och betalningsuppgifter såsom köp- och transaktionshistorik och betalinformation.
Inloggningsuppgifter såsom användarnamn och e-postadress.

Vad vi gör:
Vi använder dina uppgifter för att kunna tillhandahålla, administrera och anpassa våra produkter och tjänster och tillhandahålla kundservice till dig som användare.

Om det uppstår en tvist, t.ex. om betalning, har vi rätt att använda dina uppgifter i syfte att fastställa, försvara eller göra gällande det rättsliga anspråket.

Laglig grund:
Fullgörande av avtal.
Om det uppstår en tvist har vi rätt att använda dina uppgifter med stöd av en intresse-avvägning.

Lagringstid:
Uppgifterna sparas under hela avtalsförhållandet och upp till 36 månader från det att avtalet sades upp. Efter detta kommer dina uppgifter anonymiseras.

Uppgifterna får sparas längre om de behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande ett rättsligt anspråk, t.ex. vid tvist om betalning.

Dina rättigheter:
Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning. 

Marknadsföring, inklusive kundanpassad direktreklam

Personuppgifter:
Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Orderuppgifter såsom köp- och transaktionshistorik.
Surfvanor och besökshistorik såsom vilka sidor du besökt på vår (och andras) webbplats och hur länge, samt IP-adresser.

Vad vi gör:
Vi använder dina personuppgifter inom ramen för vår marknadsföring.

Om du önskar ta del av kundanpassade erbjudanden och information, nyheter och tävlingar speciellt riktade till dig, behöver vi få ditt samtycke. Vi skickar information till dig som ny kund där du har möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev och ge ditt samtycke till e-postkommunikation. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev på flera platser på vår hemsida och i samband med en bokning.

Vi kommer också att analysera dina surfvanor på vår hemsida och värdera dina besök samt inskickade formulär för att ge oss möjlighet att bestämma din intressenivå.

Laglig grund:
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att skicka allmän marknadsföring till dig är viktigt för vår verksamhet.

Samtycke när vi marknadsför våra produkter och tjänster genom e-post, SMS, MMS och andra automatiska system.

Lagringstid:
För dig som är kund hos oss:

Uppgifterna sparas och används under hela avtalsförhållandet, dvs. till dess att din beställning är levererad och betald eller att avtalet sägs upp och upp till 36 därefter. Det förutsätter förstås att du inte motsatt dig direktmarknads-föring under den tiden.

För dig som ännu inte är kund hos oss:

Vi har rätt att behålla dina uppgifter i syfte att skicka marknadsföring till dig under 12 månader från det att vi fick dina kontaktuppgifter. Det förutsätter förstås att du inte motsatt dig direktmarknadsföring. Om du väljer att bli kund hos oss gäller vad som framgår under rubriken ”För dig som är kund hos oss”.

Dina rättigheter:
Du har alltid rätt att kräva att vi slutar använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Du har också alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke när vi behöver ditt samtycke för att få använda dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke kommer du inte längre att få ta del av information och erbjudanden som är särskilt anpassade för dig. Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning. 

Metod- och affärsutveckling

Personuppgifter:
Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Orderuppgifter såsom köp- och transaktionshistorik.
Surfvanor och besökshistorik såsom vilka sidor du besökt på vår (och andras) webbplats och hur länge, samt IP-adresser.
Köpmönster såsom information om hur du använder våra tjänster och om ditt köpmönster (t.ex. under vilka månader du brukar använda våra tjänster).

Vad vi gör:
Vi använder dina personuppgifter inom ramen för våra marknads- och kundanalyser, som huvudsakligen består av statistik och kundnöjdhets-utvärderingar. Resultatet av vår analys använder vi sedan som underlag för att förbättra, ersätta eller ta fram nya tjänster, processer eller arbetsmetoder i syfte att möta dina och andra kunders förväntningar och önskemål. Vi kan exempelvis vilja använda personuppgifterna för att förbättra vår kundtjänst, erbjuda nya paketlösningar eller anpassa vår hemsida och/eller app efter dina och andra kunders önskemål.

Vi använder dina leveransuppgifter för att förbättra vår kvalitet och effektivitet.

Vi vill dock vara tydliga med att vi alltid försöker anonymisera eller pseudonymisera dina personuppgifter för att uppnå detta syfte.

Laglig grund:
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att det är viktigt för vår verksamhet att analysera användningen av våra produkter och tjänster i syfte att förbättra, ersätta eller ta fram nya tjänster.

Lagringstid:
Vi sparar och använder dina personuppgifter för detta ändamål under avtalsförhållandet, dvs. till dess att din beställning är levererad och betald eller att avtalet sägs upp och upp till 36 månader därefter. Efter detta kommer dina uppgifter anonymiseras.

Dina rättigheter: Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta använda personuppgifterna om det finns skäl till det som väger tyngre än dina intressen. 

Säljaktiviteter

Personuppgifter:
Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer, adress och e-postadress.
Orderuppgifter såsom köp- och transaktionshistorik.

Surfvanor och besökshistorik såsom vilka sidor du besökt på vår (och andras) webbplats och hur länge samt IP-adresser.

Kommunikationshistorik såsom anteckningar om telefonsamtal och möten.

Svar i kontaktformulär och frågeformulär efter säljmöten.

Vad vi gör:
Vi använder dina personuppgifter för att kontinuerligt kommunicera med dig som kund i syfte att tillhandahålla dig med de tjänster du kan vara intresserad av.

Vi kontaktar potentiella kunder baserat på deras beteende på vår hemsida och när de har skickat in ett formulär.

Vi skickar också frågeformulär om vår säljpersonal som du kan svara på ifall du vill för att kontinuerligt förbättra oss.

Laglig grund:
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att det är viktigt för vår verksamhet att vara i kontakt med våra kunder och förbättra vår försäljningsproduktivitet.

Lagringstid:
För dig som är kund hos oss: Uppgifterna sparas och används under hela avtalsförhållandet, dvs. till dess att din beställning är levererad och betald eller att avtalet sägs upp och upp till 36 därefter.

För dig som ännu inte är kund hos oss: Uppgifterna sparas och används i upp till 12 månader från det att vi fick dina kontaktuppgifter. Det förutsätter förstås att du inte motsatt dig direktmarknadsföring. Om du väljer att bli kund hos oss gäller vad som framgår under rubriken ”För dig som är kund hos oss”.

Dina rättigheter:
Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta använda personuppgifterna om det finns skäl till det som väger tyngre än dina intressen. 

Administration i samband med företagsförvärv, omstrukturering av Jetpak etc.

Personuppgifter:
Alla personuppgifter som kan existera inom ramen för ditt avtalsförhållande eller kontakt med Jetpak och som har redogjorts för i tabellerna ovan.

Vad vi gör:
Om Jetpak ska omstruktureras, t.ex. delas upp i flera olika verksamheter, eller om en utomstående part önskar förvärva Jetpak eller vår kunddatabas kommer Jetpak att lämna ut dina och andra kunders personuppgifter till det övertagande bolaget. Det bolaget kommer i sådana fall att fortsätta använda dina personuppgifter för samma syften som de vi angett i denna integritetspolicy om du inte får annan information i samband med överlåtelsen

Laglig grund:
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att möjliggöra en förvärvs- eller omstruktureringsprocess överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter. Det förutsätter dock att det övertagande bolaget bedriver liknande verksamhet som Jetpak.

Lagringstid:
Om Jetpak upphör att existera, t.ex. genom en fusion, likvidation eller konkurs, eller om Jetpak kunddatabas överlåts till ett övertagande bolag kommer vi radera dina personuppgifter så länge vi inte behöver spara dem för att uppfylla lagkrav.

Om Jetpak förvärvas av ett övertagande bolag eller delas upp i samband med en omstrukturering kommer vi fortsätta spara och använda dina personuppgifter enligt villkoren i denna integritetspolicy, om du inte får annan information i samband med överlåtelsen.

Dina rättigheter:
Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta använda personuppgifterna om det finns skäl till det som väger tyngre än dina intressen. 

Fullgöra våra rättsliga skyldigheter samt förebygga och beivra brott

Personuppgifter:
Faktureringsuppgifter såsom namn på fakturor och transaktionshistorik

Vad vi gör:
Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, bl.a. enligt bokföringslagens krav.

Vi kommer också att lämna ut uppgifter om dig om vi får en begäran från åklagare eller polis.

Laglig grund:
Rättslig skyldighet.

Allmänt intresse, i syfte att förebygga eller beivra brott.

Lagringstid:
Vi sparar dina personuppgifter så länge det krävs enligt lag. För bokföringslagen gäller att personuppgifter får sparas i 7 år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret till vilken informationen hörde avslutades.

Dina rättigheter:
Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på allmänt intresse som laglig grund. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta använda personuppgifterna om det finns skäl till det som väger tyngre än dina intressen.