Hållbara transporter

- Så tar Jetpak ansvar för miljön

Att värna om miljön är en naturlig och viktig del i vår verksamhet. Från det som vi som individer kan göra i vardagen, till vad vi på Jetpak gemensamt kan påverka – på kort och lång sikt.

Exempel på våra hållbara lösningar:

• Du som skickar paket med Jetpak får en koldioxid-deklaration per försändelse, vilket självklart ingår i priset

• Vi utbildar våra chaufförer i sparsam körning och inför automatisk mätning av exakt bränsleförbrukning i alla fordon

• Transporterna genomförs med närmsta möjliga fordon och bäst lämpad flygavgång

• För att minska vår belastning på miljön skickar vi ut fakturan via mail

Moderna flygplan med minskad miljöpåverkan

Vi är fullt medvetna om att vi är i transportbranschen, som släpper ut koldioxid och andra miljöpåverkande ämnen. Även om vår affärsidé faktiskt bygger på att transportera saker i ett outnyttjat utrymme i reguljära flygplan som ändå går enligt tidtabell, med eller utan våra paket. Vi har alltså inga egna flygplan som trafikerar luften, utan delar resurser med andra verksamheter – ett sorts klokt samnyttjande.

Vår verksamhet bygger på transporter via flygplan och fordon på marken och det är inom detta vi kan göra störst förändringar. Den flotta av flygplan som våra två största partners använder sig av är de mest moderna i branschen. Bland annat används nu Airbus 320 NEO, som relativt sett har en minskad påverkan på miljön med lägsta möjliga utsläpp av miljöfarliga ämnen.

Miljövänligare fordon

När det gäller våra fordon så pågår ett kontinuerligt utbyte av dessa och vi fyller på med de bäst fungerande och mest miljövänliga alternativen. En gradvis övergång till miljövänliga drivmedel pågår och det är här Jetpak fokuserar mest just nu. Gas, el och biobränslet HVO100 (förnyelsebar biodiesel) är några exempel. Med en övergång till det senare kan då befintliga fordon användas sin livslängd ut, vilket är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. Användningen av elbilar (EVs) har utvärderats och kommer nyttjas mer och mer där det är möjligt med räckvidd relaterat till våra kunders behov, och just nu rullar våra första elbilar på några orter i Norge och Sverige.

Några andra exempel på vad vi gör för miljöns skull:

Alla kontor följer våra riktlinjer och använder exempelvis grön el, källsorterar, minskar antalet resor genom att använda videokonferenser, miljöklassade tjänstebilar, och eldrivna truckar till lastning av flygplanen. Vid inköp väljer vi miljömärkta produkter och vi utbildar hela personalen.

Kvalitets- och miljöcertifierade

Jetpak är kvalitets- & miljöcertifierade. En naturlig del av vårt miljöarbete är att vi hela tiden hittar nya och fler sätt att minska vår miljöpåverkan.

Här finns våra kvalitetscertifikat att ladda ner:

Certifikat Kvalitet SS-EN ISO 9001:2015 (PDF)

Certifikat Miljö SS-EN ISO 14001:2015 (PDF)

Sustainability report 2023 Jetpak Top Holding AB