Vår behandling av personopplysninger

I Jetpak behandler vi personopplysninger for å levere tjenester og tilbud om våre tjenester på best mulig måte.

Vi bruker derfor personopplysninger for følgende formål:

  • Administrasjon og oppfyllelse av avtale og ivaretakelse av våre rettslige interesser i tilfelle tvist
  • Markedsføring, herunder kundetilpasset reklame
  • Metode- og forretningsutvikling
  • Salgsaktiviteter og kundeservice
  • Administrasjon i forbindelse med selskapsovertakelse, restrukturering av Jetpak osv., og
  • Oppfyllelse av våre rettslige forpliktelser og iverksetting av tiltak mot kriminalitet.

I tabellene nedenfor får du mer informasjon om for eksempel hvorfor vi behandler personopplysninger, hvilke personopplysninger vi lagrer for å oppnå formålene med behandlingen, og hvor lenge vi lagrer personopplysninger.


Administrasjon og oppfyllelse av avtale og ivaretakelse av våre rettslige interesser i tilfelle tvist

Personopplysninger:
Kontaktopplysninger, f.eks. navn, adresse, personnummer (i tilfelle privatkunde), telefonnummer og e-postadresse.

Bestillings- og betalingsopplysninger, f.eks. kjøps- og transaksjonshistorikk samt betalingsinformasjon.

Påloggingsopplysninger, f.eks. brukernavn og e-postadresse.

Hva vi gjør:
Vi behandler personopplysninger for å levere, administrere og tilpasse våre produkter og tjenester og for å kunne tilby kundetjenester til deg som bruker.

I tilfelle tvist, f.eks. om betaling, har vi rett til å behandle personopplysninger for å forsvare, fastslå eller gjøre gjeldende et rettskrav.

Rettslig grunnlag:
Oppfyllelse av en kontrakt.

I tilfelle tvist, har vi rett til å behandle personopplysninger med berettiget interesse som rettslig grunnlag.

Lagringstid:
Personopplysninger lagres så lenge kontraktsperioden varer og opp til 36 måneder. Etter denne perioden blir personopplysninger anomymisert.

Personopplysninger kan lagres lenger hvis de er nødvendige for å forsvare, fastslå eller gjøre gjeldende et rettskrav, f.eks. vedrørende betaling.

Rettighetene dine:
Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysninger basert på en berettiget interesse som rettslig grunnlag. Hvis du motsetter deg slik behandling, vil vi fortsette med behandlingen bare hvis det er et tungtveiende berettiget grunnlag for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter. 

Markedsføring, herunder kundetilpasset reklame

Personopplysninger:
Kontaktopplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Ordredetaljer, f.eks. kjøps- og transaksjonshistorikk.

Surfevaner og nettsurfehistorikk, f.eks. hvilke sider du har besøkt på vårt (og andres) nettsted, hvor lenge og hvilke IP-adresser.

Hva vi gjør:
Vi behandler personopplysninger i forbindelse med vårt markedsføringsarbeid.

Hvis du ønsker å motta kundetilpassede tilbud og informasjon om nyheter og konkurranser som er spesifikt rettet mot deg, f.eks. tilbud om særlig gunstige tjenestepakker, trenger vi ditt samtykke. Vi sender deg informasjon som ny kunde der du har mulighet til å abonnere på vårt nyhetsbrev og gi ditt samtykke til e-postkommunikasjon. Du kan også abonnere på vårt nyhetsbrev på forskjellige steder på nettstedet vårt og i kombinasjon med en bestilling.

Vi vil også analysere dine surfevaner på nettstedet vårt og vurdere dine besøk og innsendte skjemaer, slik at vi kan bestemme ditt interessenivå.

Rettslig grunnlag:
Berettiget interesse når samtykke ikke er lovpålagt, idet vi vurderer at vår interesse av å sende deg generell markedsføring er viktig for vår virksomhet.

Samtykke ved markedsføring av våre produkter og tjenester ved hjelp av e-post, SMS, MMS og andre automatiske systemer.

Lagringstid:
Hvis du er kunde hos oss:

Personopplysninger lagres og behandles ut kontraktsperioden, dvs. til bestillingen har blitt levert og betalt eller avtalen sies opp, og opp til 36 måneder etter dette.

Hvis du ennå ikke er kunde hos oss:

Personopplysninger lagres og behandles i opp til 12 måneder etter at vi har samlet inn dine kontaktopplysninger. Dette er betinget av at du ikke har motsatt deg direkte markedsføring. Hvis du velger å bli kunde hos oss, gjelder det som er angitt under «Hvis du er en kunde hos oss».

Rettighetene dine:
Du har alltid rett til å anmode om at vi stopper behandlingen av opplysninger for direkte markedsføring. Du har også alltid rett til å kalle tilbake ditt samtykke, i tilfeller hvor samtykke er påkrevd for at vi skal kunne å behandle personopplysninger. Hvis du kaller tilbake samtykket, vil du ikke lenger motta informasjon og tilbud som er spesifikt tilpasset deg. Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysninger basert på en berettiget interesse som rettslig grunnlag. Hvis du motsetter deg slik behandling, vil vi fortsette med behandlingen bare hvis det er et tungtveiende berettiget grunnlag for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter. 

Metode og forretningsutvikling

Personopplysninger:
Kontaktopplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Ordredetaljer, f.eks. kjøps- og transaksjonshistorikk.

Surfevaner og nettsurfehistorikk, f.eks. hvilke sider du har besøkt på vårt (og andres) nettsted, hvor lenge og hvilke IP-adresser.

Kjøpsvaner, f.eks. hvordan du bruker tjenestene våre og dine kjøpsvaner (f.eks. i hvilke måneder av året du har tendens til å bruke tjenestene våre).

Hva vi gjør:
Vi behandler personopplysninger i forbindelse med vår markedsføring og kundeanalyse, som hovedsakelig består av statistikk og kundetilfredshetsvurderinger. Resultatene av vår analyse bruker vi deretter som grunnlag for å forbedre, skifte ut eller legge til nye tjenester, prosesser eller arbeidsmetoder for å innfri dine og andre kunders forventninger og ønsker. Vi kan for eksempel bruke personopplysninger til å forbedre våre kundetjenester, tilby nye pakkeløsninger eller tilpasse nettstedet vårt og/eller appen etter dine og andre kunders ønsker.

Vi bruker også dine forsendelsesopplysninger for å forbedre vår kvalitet og effektivitet.

Rettslig grunnlag:
Berettiget interesse, idet vi vurderer at det er viktig for vår virksomhet å analysere bruken av våre produkter og tjenester for å forbedre, bytte eller utvikle nye tjenester.

Lagringstid:
Vi lagrer og behandler personopplysninger for dette formålet ut kontraktsperioden, dvs. til bestillingen har blitt levert og betalt eller avtalen sies opp, og opp til 36 måneder etter dette. Etter denne perioden blir personopplysninger anonymisert.

Rettighetene dine:
Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysninger basert på en berettiget interesse som rettslig grunnlag. Hvis du motsetter deg slik behandling, vil vi fortsette med behandlingen bare hvis det er et tungtveiende berettiget grunnlag for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter. 

Salgsaktiviteter

Personopplysninger:
Kontaktopplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Ordredetaljer, f.eks. kjøps- og transaksjonshistorikk.

Surfevaner og nettsurfehistorikk, f.eks. hvilke sider du har besøkt på vårt (og andres) nettsted, hvor lenge og hvilke IP-adresser.

Kommunikasjonshistorikk, f.eks. notater gjort i forbindelse med telefonsamtaler og møter.

Svar på kontaktskjemaer og spørreskjemaer i forbindelse med salgsmøter

Hva vi gjør:
Vi bruker personopplysninger for å ha kontinuerlig kommunikasjon med deg som kunde og for å forsyne deg med tjenester du kan være interessert i.

Vi kan kontakte deg som potensiell kunde, basert på din atferd på nettstedet vårt, og når du har sendt et skjema.

Vi sender også, for kontinuerlig å forbedre oss, spørreskjemaer om våre selgeres evner som du kan svare på hvis du velger å gjøre det.

Rettslig grunnlag:
Berettiget interesse, idet vi vurderer at det er viktig for vår virksomhet å kunne være i kontakt med kundene våre og forbedre vår salgsproduktivitet.

Lagringstid:
Hvis du er kunde hos oss:

Personopplysninger lagres og behandles ut kontraktsperioden, dvs. til bestillingen har blitt levert og betalt eller avtalen sies opp, og opp til 36 måneder etter dette.

Hvis du ennå ikke er kunde hos oss:

Personopplysninger lagres og behandles i opp til 12 måneder etter at vi har samlet inn dine kontaktopplysninger. Dette er betinget av at du ikke har motsatt deg direkte markedsføring. Hvis du velger å bli kunde hos oss, gjelder det som er angitt under «Hvis du er en kunde hos oss».

Rettighetene dine:
Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysninger basert på en berettiget interesse som rettslig grunnlag. Hvis du motsetter deg slik behandling, vil vi fortsette med behandlingen bare hvis det er et tungtveiende berettiget grunnlag for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter. 

Administrasjon i forbindelse med selskapsovertakelse, restrukturering av Jetpak osv.

Personopplysninger:
Alle personopplysninger som kan være omfattet av din avtale eller kontakt med Jetpak, og som har blitt gjort rede for i tabellene ovenfor.

Hva vi gjør:
Hvis Jetpak skal restruktureres, f.eks. bli delt i flere deler, eller hvis en tredjepart ønsker å kjøpe opp Jetpak eller vår kundedatabase, vil Jetpak dele dine og andre kunders personopplysninger med det oppkjøpende selskapet. Det selskapet vil i så fall fortsette å behandle personopplysninger for samme formål som angitt i denne personvernerklæringen, med mindre du får annen informasjon i forbindelse med overtakelsen.

Rettslig grunnlag:
Berettiget interesse, idet vi vurderer at vår interesse av å legge til rette for en selskapsovertakelse eller restrukturering veier tyngre enn din interesse av å ivareta ditt personvern. Dette er betinget av at det oppkjøpende selskapet driver i noenlunde samme bransje som Jetpak.

Lagringstid:
Hvis Jetpak slutter å eksistere, f.eks. gjennom en fusjon, avvikling eller konkurs, eller hvis Jetpaks kundedatabase blir overført til et oppkjøpende selskap, vil vi slette personopplysninger så lenge vi ikke er pålagt å lagre dem for å overholde rettslige forpliktelser.

Hvis Jetpak kjøpes opp av et selskap eller deles i flere deler i forbindelse med en restrukturering, vil vi fortsette å lagre og behandle personopplysninger i samsvar med vilkårene for denne personvernerklæringen, med mindre du får annen informasjon i forbindelse med oppkjøpet.

Rettighetene dine:
Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysninger basert på en berettiget interesse som rettslig grunnlag. Hvis du motsetter deg slik behandling, vil vi fortsette med behandlingen bare hvis det er et tungtveiende berettiget grunnlag for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter. 

Oppfylle våre rettslige forpliktelser og treffe tiltak mot kriminalitet

Personopplysninger:
Fakturadetaljer, f.eks. navn på faktura og transaksjonshistorikk.

Hva vi gjør:
Vi behandler personopplysninger for å overholde våre rettslige forpliktelser etter gjeldende lovgivning, f.eks. i samsvar med kravene i bokføringsloven (sv. bokföringslagen).

Vi vil også gi ut din informasjon hvis vi mottar en anmodning fra påtalemyndighet eller politi.

Rettslig grunnlag:
Overholdelse av en rettslig forpliktelse.

Offentlig interesse for å hindre og treffe tiltak mot forbrytelser.

Lagringstid:
Personopplysninger lagres så lenge som nødvendig for å overholde gjeldende rettslig forpliktelse, f.eks. 7 år ifølge bokføringsloven, talt fra avslutningen av kalenderåret for regnskapsåret som informasjonen tilhørte, er fullført.

Rettighetene dine:
Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysninger basert på en offentlig interesse som rettslig grunnlag. Hvis du motsetter deg slik behandling, vil vi fortsette med behandlingen bare hvis det er et tungtveiende berettiget grunnlag for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter.