Var använder vi dina personuppgifter?

Jetpak strävar till att endast använda dina uppgifter inom EU/EES. I särskilda fall kan vi överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till ett sådant land kommer vi tillse att dina personuppgifter fortsätter att vara skyddade och att överföringen sker på ett lagligt vis.

Vid överföringar till ett land utanför EU/EES som inte säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter använder vi oss av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES.

Vid överföringar till mottagare i USA som omfattas av Privacy Shield använder vi oss av denna grund för överföring av dina personuppgifter.