Farligt gods på väg

FARLIGT GODS PÅ VÄG
För vägtransporter gäller regelverket ADR.

För vägtransporter finns det flera undantag och lättnader jämfört med kraven för flygtransporter. Det beror bl a på vilket ämnen och vilken mängd som skall skickas.

Omfattar transporten även en båtlinje så måste även kraven i transportregelverket för sjötrafik uppfyllas.

För sjötransporter gäller regelverket IMDG