Farligt gods med flyg

FARLIGT GODS MED FLYG
För flygtransport gäller regelverken ICAO-TI och IATA-DGR.

IATA kräver specifik kompetens för att hantera och registrera transport av farligt gods. 
Du kan därför endast skicka ett urval av farligt gods via Jetpak.

HANTERINGEN AV DG ÄR BEGRÄNSAT TILL FÖLJANDE PRODUKTER OCH ARTIKLAR:
UN 1845 Dry Ice (Carbon Dioxide Solid)
UN 3373 Biological Substance, Category B
UN 3481 Lithium ion batteries contained in equipment (PI 967 section II)
UN 3481 Lithium ion batteries packed with equipment (PI 966 section II)
UN 3091 Lithium metal batteries contained in equipment (PI 970 section II)
UN 3091 Lithium metal batteries packed with equipment (PI 969 section II)
Alla kemikalier som skickas ska åtföljas av ett produktblad ”Material Safety Data Sheet” (MSDS) för att avgöra om produkten är farligt gods eller inte.

LÖSA BATTERIER OCH “POWER BANKS” ÄR FÖRBJUDNA (UN3090 OCH UN3480)