Farlig Gods Fly

FARLIG GODS MED FLY
For fly transport gjeller regelverket ICAO-TI och IATA-DGR.

IATA krever spesifikk kompetanse for å håndtere og registrere forsendelser av farlig gods. Det er derfor du bare kan sende et fåtall av farlig gods med Jetpak.

HÅNDTERING OG GODKJENNING AV FARLIG GODS BEGRENSET TIL FØLGENDE PRODUKTER OG ARTIKLER:

UN 1845Tørris (karbondioksid i fast form)
UN 3373Biologisk stoff, kategori B
UN 3481Litiumionbatterier inneholdt i utstyr (PI 967 avsnitt II)
UN 3481Litiumionbatterier pakket med utstyr (PI 966 avsnitt II)
UN 3091Litiummetallbatterier inneholdt i utstyr (PI 970 avsnitt II)
UN 3091Litiummetallbatterier pakket med utstyr (PI 969 avsnitt II)

Alle kjemiske stoffer som ønskes transportert, må ledsages av et sikkerhetsdatablad for å avgjøre om produktet er farlig gods eller ikke.

LØSE BATTERIER OG BÆRBARE LADERE ER FORBUDT (UN3090 OG UN3480).