Farligt gods med fly

FARLIGT GODS MED FLY
For transport med fly gælder ICAO-TI og IATA-DGR regelsættet.

IATA kræver særlig kompetence for at håndtere og registrere forsendelser med farligt gods. Derfor kan du kun sende et udvalg af farligt gods via Jetpak.

HÅNDTERING OG ACCEPT AF FARLIGT GODS (DG) BEGRÆNSET TIL FØLGENDE PRODUKTER OG ARTIKLER:
UN 1845 Tøris (kuldioxid fast stof)
UN 3373 Biologisk stof, kategori B
UN 3481 Litium-ion-batterier indeholdt i udstyr (PI 967 afsnit II)
UN 3481 Litium-ion-batterier pakket med udstyr (PI 966 afsnit II)
UN 3091 Litium-ion-batterier indeholdt i udstyr (PI 970 afsnit II)
UN 3091 Litium-ion-batterier pakket med udstyr (PI 969 afsnit II)

Alle kemikalier beregnet til transport skal ledsages af et produktark kaldet "Sikkerhedsdatablad" (MSDS) for at afgøre, om produktet er farligt gods eller ej.

LØSE BATTERIER OG STRØMPAKKER ER FORBUDTE (UN3090 OG UN3480).