Farligt gods

Farligt gods och värdefullt gods 

I allmänhet transporterar Jetpak inte farligt gods. Det finns dock vissa undantag, såsom transport av torris och varor som förvaras i torris, där särskilda villkor gäller för innehållsdeklaration, emballage och märkning av varorna. Avsändaren ska bekräfta att den inlämnade innehållsdeklarationen är korrekt och att transporten uppfyller IATA:s Dangerous Goods Regulations (DGR) och den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR). Avsändaren har det fulla ansvaret för att villkoren uppfylls. Jetpak förbehåller sig rätten att ta ut en tilläggsavgift för dolt farligt gods.

Kontakta Jetpaks kundtjänst för information om andra undantag för farligt gods.

Om försändelsen innehåller särskilt känsliga eller värdefulla varor måste Jetpak informeras vid  okningstillfället, innan något avtal ingås. Ett högre deklarerat värde på försändelsen gäller endast om det har godkänts skriftligt av Jetpak före transporten av försändelsen.