Ansvarsbegrensning

Ansvarsbegrensning

Hvis transporten inkluderer en endelig destinasjon eller stoppested i et annet land enn avsenderlandet, gjelder Warszawa-konvensjonen og Montreal-konvensjonen. I tilfeller der Montreal-konvensjonen blir brukt, har den forrang over Warszawa-konvensjonen og alle nasjonale bestemmelser som er uforenlige eller i strid med konvensjonen. Disse konvensjonene regulerer og begrenser i de fleste tilfeller transportørens ansvar for tap, skade eller forsinkelse av gods. Transport i henhold til disse generelle vilkårene er underlagt bestemmelsene om ansvar i Warszawa-konvensjonen og Montreal-konvensjonen med mindre transporten er en «internasjonal transport» i henhold til konvensjonene.

For nasjonal transport er Jetpaks ansvar begrenset i henhold til bestemmelsene i NSAB 2015.

I den grad det ikke er i strid med ovennevnte, er transport i henhold til disse generelle vilkårene også underlagt nasjonale lover om gjennomføring av konvensjonene, myndighetsbestemmelser, flyselskapenes generelle transportvilkår og Jetpaks skatter, regler, forskrifter og vilkår. Jetpaks gjeldende skatter, regler, forskrifter og vilkår kan fås på forespørsel.

For budtransport gjelder NSAB 2015 (Nordisk speditørforbunds alminnelige bestemmelser) og landspesifikke lover og forskrifter. Tidsgaranti for transport i henhold til NSAB 2015 gjelder bare dersom Jetpak har blitt enige om dette skriftlig.