Rettighetene dine

Vårt ansvar for rettighetene dine

Jetpak er i egenskap av behandlingsansvarlig ansvarlig for å sikre at personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lovgivning, og at rettighetene dine har en innvirkning på behandlingen. Du kan når som helst kontakte oss for å gjøre rettighetene dine gjeldende. Du finner våre kontaktopplysninger på siste side av denne personvernerklæringen.

Jetpak er ansvarlig for å svare på din anmodning om å utøve rettighetene dine innen én måned fra vi mottar din anmodning, eller etter at vi har identifisert deg som eier av personopplysningene. Hvis din anmodning er komplisert, eller hvis vi har mottatt mange anmodninger, er vi berettiget til å forlenge vår svarperiode med ytterligere to måneder. Hvis vi vurdere at vi ikke kan utføre handlingene du har bedt om, vil vi innen én måned forklare hvorfor og informere deg om din rett til å inngi en klage overfor personvernmyndigheten.

All informasjon og kommunikasjon, og alle handlinger vi gjennomfører, er uten kostnad for deg. Hvis handlingen du ber om, åpenbart er grunnløs eller unødig, er vi berettiget til å ta et administrativt gebyr for å gi deg den anmodede informasjonen eller utføre den anmodede handlingen, eller nekte å etterkomme din anmodning.

Din rett til innsyn, korrigering og sletting av personopplysninger og begrensning av behandling

Du har rett til å be om:

a) Innsyn i personopplysninger. Det betyr at du har rett til å be om et utdrag fra vårt dataregister vedrørende vår bruk av personopplysninger. Du har også rett til kostnadsfritt å be om en kopi av personopplysningene som behandles. Men vi kan belaste deg et rimelig administrativt gebyr for å gi deg ytterligere kopier av personopplysningene. Hvis du inngir din innsynsanmodning elektronisk, f.eks. per e-post, vil vi gi deg informasjonen i et alminnelig anvendt elektronisk format.

b) Korrigering av personopplysninger. Vi vil på din anmodning, eller på eget initiativ, korrigere, anonymisere, slette eller supplere personopplysninger som du eller vi oppdager er unøyaktige, ufullstendige eller villedende. Du har også rett til å supplere personopplysningene med ytterligere opplysninger hvis relevant informasjon mangler.

c) Sletting av personopplysninger. Du har rett til å be om at vi sletter personopplysninger hvis vi ikke lenger har en akseptabel grunn til å behandle opplysningene. I og med dette skal vi foreta sletting hvis:

(i) personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn for,

(ii) vi behandler personopplysninger på grunn av ditt samtykke, og du kaller tilbake dette,

(iii) du motsetter deg behandlingen av personopplysninger basert på vår berettiget interesse og det er ingen tungtveiende berettiget grunn til behandlingen,

(iv) personopplysningene ikke har vært lovmessig behandlet,

(v) vi er pålagt å slette personopplysningene på grunn av en rettslig forpliktelse.

Men det kan være krav etter gjeldende lovgivning, eller andre tungtveiende grunner, som innebærer at vi ikke umiddelbart kan slette personopplysninger. I slikt tilfelle vil vi slutte å bruke personopplysninger av andre grunner enn for å overholde gjeldende lovgivning, eller den relevante tungtveiende grunnen.

d) Rett til å begrense behandling: Det betyr at vi midlertidig begrenser behandlingen av personopplysninger. Du har rett til å be om begrensning av behandlingen når:

(i) du har anmodet om korrigering av personopplysninger i samsvar med punkt b) ovenfor i perioden vi kontrollerer opplysningenes nøyaktighet,

(ii) behandlingen er ulovlig og du ikke vil at personopplysningene skal slettes,

(iii) Jetpak, i egenskap av behandlingsansvarlig, ikke lenger trenger personopplysningene for formålene de ble behandlet for, men du ber oss lagre informasjonen for å forsvare, fastslå eller gjøre gjeldende rettskrav, eller

(iv) du har motsatt deg vår berettigede interesse for behandlingen i samsvar med "Din rett til å motsette deg behandlingen" nedenfor i perioden vi avgjør om den berettigede interessen veier tyngre enn dine personvernrettigheter.

I Jetpak vil vi treffe alle rimelige og mulige tiltak for å underrette eventuelle mottakere av personopplysninger som angitt i punkt ovenfor vedrørende eventuell korrigering, sletting eller begrensning utført av oss. På din anmodning vil vi også informere deg om hvilke tredjeparter vi har delt personopplysninger med.

Din rett til å motsette deg behandlingen

Du har rett til å motsette deg slik behandling av personopplysninger basert på vår berettigede interesse. Hvis du motsetter deg slik behandling, vil vi bare fortsette med behandlingen hvis vi har en tungtveiende berettiget årsak til behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter eller friheter.

Hvis du ikke vil at Jetpak skal bruke personopplysninger for direkte markedsføring, har du alltid rett til å motsette deg slik behandling ved å kontakte oss. Når vi har mottatt din innsigelse, vil vi stoppe vår behandling av personopplysninger for dette markedsføringsformålet.

Din rett til å kalle tilbake samtykke

I de tilfeller hvor vi bruker ditt samtykke som rettslig grunnlag for behandngling til, kan du når som helst kalle tilbake samtykket ved å kontakte oss, f.eks. gjennom nettstedet vårt eller ved å avregistrere deg fra mottatte e-poster. Du finner våre kontaktopplysninger på siste side av denne personvernerklæringen.

Din rett til portabilitet

Du har rett til portabilitet. Det betyr at duhar rett til å motta personopplysninger om deg selv i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format og har rett til å overføre nevnte opplysninger til en annen behandlingsansvarlig. Du har denne rettigheten bare når personopplysninger behandles automatisk og vårt rettslige grunnlag for behandlingen er samtykke eller oppfyllelse av en kontrakt mellom deg og Jetpak. Det betyr for eksempel at du har rett til å motta og overføre alle personopplysningene som du har levert til oss når du oppretter en brukerkonto hos oss.

Din rett til å inngi klage til personvernmyndigheten

Du har rett til å inngi eventuelle klager vedrørende vår behandling av personopplysninger til personvernmyndigheten.