Dine rettigheder

Vores ansvar for dine rettigheder

Jetpak er i egenskab af dataansvarlig ansvarlig for at sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning, og at dine rettigheder har indflydelse på behandlingen. Du kan til enhver tid kontakte os for at udøve dine rettigheder. Du finder vores kontaktoplysninger på sidste side i denne fortrolighedserklæring.

Jetpak er ansvarlig for at besvare din anmodning om at udøve dine rettigheder inden for en måned fra vores modtagelse af din anmodning, eller efter at vi har identificeret dig som ejer af personlige oplysninger. Hvis din anmodning er kompliceret, eller hvis vi har modtaget et stort antal henvendelser, er vi berettiget til at forlænge vores svarperiode med yderligere to måneder. Hvis vi vurderer, at vi ikke kan udføre de handlinger, du har anmodet om, vil vi inden for en måned forklare hvorfor og informere dig om din ret til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden.

Al information og kommunikation og alle handlinger, vi udfører, er uden omkostninger for dig. Hvis den handling, du anmoder om, er åbenlyst ubegrundet eller overdreven, er vi berettiget til at opkræve dig et administrativt gebyr for at give dig de ønskede oplysninger eller udføre den anmodede handling eller nægte at imødekomme din anmodning.

Din ret til adgang til, berigtigelse og sletning af personoplysninger og begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om:

a) Adgang til dine personlige data. Det betyder, at du har ret til at anmode om et abstrakt fra vores dataregistrering vedrørende vores brug af dine personoplysninger. Du har også ret til at anmode om en kopi af de personoplysninger, der behandles, uden omkostninger. Vi kan dog opkræve dig et rimeligt administrativt gebyr for at give dig yderligere kopier af personoplysningerne. Hvis du anmoder om adgang via elektroniske midler såsom e-mail, vil vi give dig oplysningerne i et almindeligt anvendt elektronisk format.

b) Berigtigelse af dine personoplysninger. Vi vil på din anmodning eller på eget initiativ rette, anonymisere, slette eller supplere persondata, som du eller vi opdager er unøjagtige, ufuldstændige eller vildledende. Du har også ret til at supplere persondataene med yderligere data, hvis der mangler relevante oplysninger.

c) Sletning af dine personlige data. Du har ret til at anmode om, at vi sletter dine personoplysninger, hvis vi ikke længere har en acceptabel grund til at behandle dataene. På denne baggrund foretages sletning af os, hvis:

(i) personoplysningerne er ikke længere nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet,

(ii) vi behandler dine personoplysninger på grund af dit samtykke, og du trækker dette tilbage,

(iii) du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse, og der ikke er nogen tvingende legitim grund for behandlingen,

(iv) personoplysningerne ikke er blevet lovligt behandlet,

(v) vi er forpligtet til at slette de personlige data på grund af en juridisk forpligtelse.

Der kan dog være krav i henhold til gældende lovgivning, eller andre tungtvejende årsager, der medfører, at vi ikke umiddelbart kan slette dine personoplysninger. I sådanne tilfælde vil vi stoppe med at bruge dine personlige data af andre årsager end for at overholde gældende lovgivning eller den relevante vægtige grund.

d) Ret til at begrænse behandlingen: Det betyder, at vi midlertidigt begrænser behandlingen af dine personoplysninger. Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen, når:

(i) du har anmodet om berigtigelse af dine personlige data i overensstemmelse med afsnit b) ovenfor i løbet af den periode, hvor vi verificerer nøjagtigheden af dataene,

(ii) behandlingen er ulovlig, og du ikke ønsker, at personoplysningerne skal slettes,

(iii) Jetpak, i sin egenskab af dataansvarlig, ikke længere har brug for personoplysningerne til de formål, hvortil de blev behandlet, men du kræver, at vi opbevarer oplysningerne til forsvar, fastlæggelse eller udøvelse af retskrav, eller

(iv) du har gjort indsigelse mod vores legitime interesse for behandlingen i overensstemmelse med afsnit nedenfor i løbet af den tidsperiode, vi afgør, om den legitime interesse tilsidesætter dine privatlivsrettigheder.

Hos Jetpak vil vi (fra 25. maj 2018) tage alle rimelige og mulige foranstaltninger for at underrette eventuelle modtagere af dine personlige data som angivet i afsnit 7 ovenfor vedrørende enhver berigtigelse, sletning eller begrænsning udført af os. På din anmodning vil vi også informere dig om, hvilke tredjeparter vi har delt dine personoplysninger med.

Din ret til at gøre indsigelse mod behandlingen

Du har ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse. Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, vil vi kun fortsætte med behandlingen, hvis vi har en tvingende legitim grund til behandlingen, som opvejer dine interesser, rettigheder eller friheder.

Hvis du ikke ønsker, at Jetpak skal bruge dine personoplysninger til direkte markedsføring, har du altid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling ved at kontakte os. Når vi har modtaget din indsigelse, ophører vi med vores behandling af dine personoplysninger til dette markedsføringsformål.

Din ret til at trække samtykke tilbage

For den behandling, som vi bruger dit samtykke til som retsgrundlag, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os, f.eks. gennem vores hjemmeside eller ved at afmelde dig modtagne e-mails. Du finder vores kontaktoplysninger på sidste side i denne fortrolighedserklæring.

Din ret til portabilitet

Du har ret til portabilitet. Det betyder, at du (fra 25. maj 2018) har ret til at modtage visse af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse data til en anden dataansvarlig. Du har kun denne ret, når dine personoplysninger behandles automatisk, og vores juridiske grundlag for behandlingen er samtykke eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og Jetpak. Det betyder f.eks. at du har ret til at modtage og overføre alle de personlige data, som du har givet os, da du oprettede en brugerkonto hos os.

Din ret til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden

Du har ret til at indgive enhver klage vedrørende vores behandling af dine personoplysninger til databeskyttelsesmyndigheden.