Miljö

Omsorg om miljön är en naturlig del i vår verksamhet. För oss handlar det om att ta vårt ansvar. Från det som jag som individ kan göra i vardagen, till vad vi på Jetpak gemensamt kan påverka – på kort och lång sikt.

Vi är fullt medvetna om att vi är i transportbranschen som släpper ut koldioxid och andra miljöpåverkande ämnen. Även om vår affärsidé faktiskt bygger på att transportera saker i ett outnyttjat utrymme i reguljära flygplan som ändå går enligt tidtabell, med eller utan våra paket. Vi har alltså inga egna flygplan som trafikerar luften, utan delar resurser med annan verksamhet – en sorts klokt samnyttjande.

Jetpak är kvalitets- & miljöcertifierade och vi har satt upp ett mål att minska våra CO2-utsläpp med 20% år 2018 – 2022. En naturlig del av vårt miljöarbete är att vi hela tiden hittar nya och fler sätt att minska vår miljöpåverkan.

Vår verksamhet bygger på transporter via flygplan och fordon på marken så det är inom detta vi kan göra störst förändringar.

Den flotta av flygplan som våra två största partners använder sig av är de mest moderna i branschen. Bland annat används nu Airbus 320 NEO som relativt sett har en minskad påverkan på miljön med lägsta möjliga utsläpp av miljöfarliga ämnen.

När det gäller våra fordon så pågår ett kontinuerligt utbyte av dessa och vi fyller på med de bäst fungerande och mest miljövänliga alternativen. En gradvis övergång till miljövänliga drivmedel pågår och det är här Jetpak fokuserar mest just nu. Gas, el och biobränslet HVO100 (förnyelsebar biodiesel) är några exempel. Med en övergång till det senare kan då befintliga fordon användas sin livslängd ut, vilket är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. Användningen av elbilar (EVs) har utvärderats och kommer nyttjas mer och mer där det är möjligt med räckvidd relaterat till våra kunders behov, och just nu rullar våra första elbilar på några orter i Norge och Sverige.

Några andra exempel på vad vi på Jetpak gör är:

Alla kontor följer våra riktlinjer och använder exempelvis grön el, källsorterar, minskar antalet resor genom att använda videokonferenser, miljöklassade tjänstebilar, och eldrivna truckar till lastning av flygplanen. Vid inköp väljer vi miljömärkta produkter och vi utbildar personalen.

· Du som skickar paket med Jetpak får en koldioxid-deklaration per försändelse, vilket självklart ingår i priset.

· Vi utbildar våra chaufförer i sparsam körning och inför automatisk mätning av exakt bränsleförbrukning i alla fordon.

· Transporterna genomförs med närmsta möjliga fordon och bäst lämpade flygavgång.

· För att minska vår belastning på miljön skickar vi ut fakturan via mail.

Om ni önskar finns här våra kvalitetscertifikat att ladda ner:

Certifikat Kvalitet SS-EN ISO 9001:2015 (PDF)
Annex ISO 9001

Certifikat Miljö SS-EN ISO 14001:2015 (PDF)
Annex ISO 14001

Vår koldioxiddeklaration (PDF)