Generellt sett

UNDVIKA DOLDA RISKER
Om ett kolli har en varningsetikett för farligt gods eller en konsumentvarningsmärkning kan det vara ett tecken på att det finns farligt gods i kollit eller att det har funnits det tidigare. Även vissa beskrivningar, på andra dokument, kan ge information om att det kan finnas dolda risker i godset.

Det finns en lång rad av sändningar där beskrivningen är någon av de nedanstående och man måste ifrågasätta innehållet för att upplysa om att det eventuellt innehåller dolt farligt gods.

Här är några exempel:

  • Bilreservdelar som kan innehålla motorer, oljor, bensin, aerosoler, brandsläckare mm.
  • Camping utrustning kan innehålla gasolkök, rödsprit, fotogen, tändstickor och nödraketer
  • Kemikalier som kan vara frätande, brandfarliga, oxiderande och giftiga
  • Hushållsgods kan innehålla starka rengöringsmedel, aerosoler, färg, tändstickor och polish
  • Maskindelar kan innehålla litiumbatterier, kvicksilver och tryckbehållare med gas
  • Sportutrustning kan innehålla tryckbehållare med gas, utrustning för vallning av skidor, förstahjälpen lådor, lim och batterier
  • Verktygslådor kan innehålla explosiva artiklar, aerosoler, lim, färg och verktyg med litiumbatterier
  • Personliga effekter/passagerares bagage kan innehålla en mängd olika artiklar som är klassade som farligt gods och måste därför kontrolleras noga
  • Flygplansreservdelar kan innehålla syrgasbehållare, batterier, bränslepumpar, aerosoler, livvästar och flottar.