Force Majeure

Force Majeure 

Om Jetpak inte kan utföra en tjänst enligt avtalet och det beror på omständigheter utanför Jetpaks kontroll, som inte kunnat förutses eller rimligen kunnat övervinnas, betraktas denna omständighet som ett giltigt skäl för Jetpak att utföra de berörda leveranserna vid en senare tidpunkt, utan påföljd eller annan ersättning till någondera parten. Sådana omständigheter innefattar, men är inte begränsade till, strejk, krig, naturkatastrof, nationellt undantagstillstånd, beslut av regeringar eller myndigheter eller liknande handlingar. Om Jetpak på grund dessa omständigheter eller handlingar inte kan fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser under en period av mer än sex (6) månader, är Jetpak inte längre bundet av sina skyldigheter enligt avtalet och har ingen ersättningsskyldighet till kunden. Jetpak ska informera kunden skriftligt om detta.