Farligt gods

För transport av farligt gods måste Jetpak uppfylla både nationella föreskrifter och internationella krav genom olika transportregelverk.

När du bokar en sändning måste du som avsändare vara medveten om de farliga ämnen som din sändning kan innehålla.

Avsändaren måste bl a säkra så att alla förpackningskrav uppfylls, med både märkning och emballage.

warning-sign-30915_1280.png


Du kan endast skicka ett urval av farligt gods via Jetpak och f
ör att boka transport av farligt gods krävs att ni kontaktar Jetpak kundservice på 077-570 00 00. Vi klargör vad som gäller och erbjuder det bästa transportalternativet som är möjligt med flyg eller bil.

 

FARLIGT GODS - KLASSIFIERING

                                   
       

Explosiva ämnen

           

Brandfarliga vätskor
och fasta ämnen 

Giftiga ämnen

Gaser

       
        Fyrverkerier, nödraketer, tomtebloss             Bränsle, tändare, refiller, färg,
spädningsmedel, tändstickor,
e-cigaretter
Syror, gifter, blekmedel, avloppsrengöringsmedel,
lösningsmedel
Campinggas, bärbar gasspis        
                                   
       

Vapen

           

Tryckbehållare

Batterier

Andra farliga material

       
        Skjutvapen, ammunition,
krut, spets, tårgas, pepparspray
            Sprejburkar, butanbränsle,
dyktuber, propantankar,
co2-patroner
Litiumbatterier,
litiumionbatterier,
våtcellsbatterier
Torris, asbest, lim        
                                   
       

Radioaktiva material

           

Magnetiserade material

Smittförande ämnen

         
                                   

 

FARLIGT GODS MED FLYG

För flygtransport gäller regelverken ICAO-TI och IATA-DGR.

IATA kräver specifik kompetens för att hantera och registrera transport av farligt gods. 
Du kan därför endast skicka ett urval av farligt gods via Jetpak.

Hanteringen av DG är begränsat till följande produkter och artiklar:

 • UN 1845 Dry Ice (Carbon Dioxide Solid)
 • UN 3373 Biological Substance, Category B
 • UN 3481 Lithium ion batteries contained in equipment (PI 967 section II)
 • UN 3481 Lithium ion batteries packed with equipment (PI 966 section II)
 • UN 3091 Lithium metal batteries contained in equipment (PI 970 section II)
 • UN 3091 Lithium metal batteries packed with equipment (PI 969 section II)

Alla kemikalier som skickas ska åtföljas av ett produktblad ”Material Safety Data Sheet” (MSDS) för att avgöra om produkten är farligt gods eller inte.

LÖSA BATTERIER OCH “POWER BANKS” ÄR FÖRBJUDNA (UN3090 OCH UN3480).

 


Farligt gods på väg

För vägtransporter gäller regelverket ADR.

För vägtransporter finns det flera undantag och lättnader jämfört med kraven för flygtransporter. Det beror bl a på vilket ämnen och vilken mängd som skall skickas.

Omfattar transporten även en båtlinje så måste även kraven i transportregelverket för sjötrafik uppfyllas.
För sjötransporter gäller regelverket IMDG

 

 

UNDVIKA DOLDA RISKER

Om ett kolli har en varningsetikett för farligt gods eller en konsumentvarningsmärkning kan det vara ett tecken på att det finns farligt gods i kollit eller att det har funnits det tidigare. Även vissa beskrivningar, på andra dokument, kan ge information om att det kan finnas dolda risker i godset.

Det finns en lång rad av sändningar där beskrivningen är någon av de nedanstående och man måste ifrågasätta innehållet för att upplysa om att det eventuellt innehåller dolt farligt gods.

Här är några exempel:

 • Bilreservdelar som kan innehålla motorer, oljor, bensin, aerosoler, brandsläckare mm.
 • Camping utrustning kan innehålla gasolkök, rödsprit, fotogen, tändstickor och nödraketer
 • Kemikalier som kan vara frätande, brandfarliga, oxiderande och giftiga
 • Hushållsgods kan innehålla starka rengöringsmedel, aerosoler, färg, tändstickor och polish
 • Maskindelar kan innehålla litiumbatterier, kvicksilver och tryckbehållare med gas
 • Sportutrustning kan innehålla tryckbehållare med gas, utrustning för vallning av skidor, förstahjälpen lådor, lim och batterier
 • Verktygslådor kan innehålla explosiva artiklar, aerosoler, lim, färg och verktyg med litiumbatterier
 • Personliga effekter/passagerares bagage kan innehålla en mängd olika artiklar som är klassade som farligt gods och måste därför kontrolleras noga.
 • Flygplansreservdelar kan innehålla syrgasbehållare, batterier, bränslepumpar, aerosoler, livvästar och flottar. 

 

KONSUMENTVARNINGSMÄRKNING

Nedanstående märkningar kan vara en indikation om att innehållet är en kemikalie som kan vara klassad som farligt gods men inte alltid behöver vara det. Nya produkter ska märkas med nedanstående GHS-märkning (Globalt Harmoniserat System).

DGR1.gif     DGR2.gif     DGR3.gif      DGR4.gif     DGR9.gif
                         
 DGR7.gif      DGR5.gif      DGR6.gif     DGR8.gif