Force Majeure

Retningslinjer

Hvis Jetpak A/S forhindres i at opfylde en aftale grundet hindringer, som ligger uden for vores kontrol, og som vi ikke med rimelighed kunne forventes at have taget i betragtning og hvis følger, vi ikke med rimelighed kunne have undgået eller overvundet, så som

  • Storkonflikt
  • Strejke
  • Arbejdsnedlæggelse af tredjepart
  • Krig
  • Naturkatastrofe
  • National undtagelsestilstand
  • Tiltag fra national regerings side eller lignende

skal det, hvis det påvirker aftalens opfyldelse resultere i ansvarsfritagelse, og en fremskydning af tidspunktet for aftalens opfyldelse samt ansvarsfritagelse fra erstatningsansvar og andre følger.

Skulle aftalens opfyldelse til væsentlig grad forhindres i længere tid end seks måneder på grund af en vis (ovenstående) omstændighed, har Jetpak Danmark A/S ret til skriftligt at ophæve aftalen frigjort fra erstatningsansvar.