Jetpak Terms and Conditions

Jetpaks allmänna transportvillkor 

Dessa allmänna villkor gäller för alla Jetpaks transporttjänster. I dessa allmänna villkor avser "försändelse" alla dokument kollineller paket som transporteras av Jetpak på uppdrag av dig som "avsändare" i syfte att tillhandahålla Jetpaks tjänster.

Avsändarens ansvar

Genom att köpa tjänsten och ge Jetpak en försändelse, godkänner avsändaren dessa allmänna villkor. Vissa internationella fördrag, till exempel Warszawakonventionen och Montrealkonventionen kan tillämpas på försändelsen och kan begränsa Jetpaks ansvar för skada, förlust eller dröjsmål enligt nedanstående punkt om ansvarsbegränsning.

Avsändaren ger Jetpak fullmakt att agera som ombud för import/exportkontroll och tullhantering. Det är avsändarens ansvar att tillhandahålla lämplig dokumentation för att säkerställa tullklareringen i tillämpliga fall. Jetpak berättigas att betala alla avgifter och skatter för försändelsen, enligt gällande bestämmelser, på avsändarens vägnar. Jetpak har rätt att återkräva alla dessa kostnader från avsändaren, inklusive eventuella hanteringsavgifter.

Avsändaren ansvarar för att godset är korrekt emballerat, märkt och adresserat för att säkerställa trygg transport med normal transporthantering. Både innehållet och förpackningen ska kontrolleras när varorna levereras.

För att Jetpak ska kunna utföra sina tjänster inom avtalad tid, godtar avsändaren även att:

(1)    säkerställa att endast behörig personal hanterar försändelsen medan den är under avsändarens tillsyn (inklusive förberedelse, lagring och transport)

(2)    tillåta att försändelsen får undersökas av säkerhetsskäl

(3)    Intyga att försändelsen inte innehåller förbjudna artiklar

(4)    skriftligt meddela alla förändringar i säkerhetsrutinerna till den säkerhetsgodkända speditören, d.v.s. Jetpak

Farligt gods och värdefullt gods

I allmänhet transporterar Jetpak inte farligt gods. Det finns dock vissa undantag, såsom transport av torris och varor som förvaras i torris, där särskilda villkor gäller för innehållsdeklaration, emballage och märkning av varorna. Avsändaren ska bekräfta att den inlämnade innehållsdeklarationen är korrekt och att transporten uppfyller IATA:s Dangerous Goods Regulations (DGR) och den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR). Avsändaren har det fulla ansvaret för att villkoren uppfylls. Jetpak förbehåller sig rätten att ta ut en tilläggsavgift för dolt farligt gods.

Kontakta Jetpaks kundtjänst för information om andra undantag för farligt gods.

Om försändelsen innehåller särskilt känsliga eller värdefulla varor måste Jetpak informeras vid  okningstillfället, innan något avtal ingås. Ett högre deklarerat värde på försändelsen gäller endast om det har godkänts skriftligt av Jetpak före transporten av försändelsen.

Behandling av personuppgifter

Jetpak behandlar personuppgifter för att fullgöra sina åtaganden under hantering och administration av försändelser, betalningar och statistisk analys som normalt utförs som en del av Jetpaks fortlöpande förbättring av sina tjänster. Jetpak är personuppgiftsansvarig och förbinder sig att följa tillämplig lagstiftning om dataskydd vid behandlingen av dessa personuppgifter.

Ansvarsbegränsning

Om transporten inbegriper en slutdestination eller ett uppehåll i ett annat land än avsändningslandet, gäller Warszawakonventionen och Montrealkonventionen. I de fall Montrealkonventionen tillämpas har den företräde framför Warszawakonventionen och alla nationella bestämmelser som är oförenliga eller motstridiga till konventionen. Dessa konventioner reglerar och begränsar i de flesta fall transportörens ansvar för förlust, skada eller försening av gods. Transporter enligt dessa allmänna villkor är underkastade bestämmelserna om ansvar i Warszawakonventionen och Montrealkonventionen om inte transporten är en "internationell transport" enligt konventionerna. För nationella transporter begränsas Jetpaks ansvar i enlighet med bestämmelserna i NSAB 2015.

I den mån det inte strider med ovanstående är transport enligt dessa allmänna villkor också underkastade nationella lagar om implementering av konventionerna, myndighetsbestämmelser, flygbolagens allmänna transportvillkor samt Jetpaks taxor, regler, bestämmelser och villkor. Jetpaks aktuella taxor, regler, bestämmelser och villkor kan erhållas på begäran.

För budtransporter tillämpas NSAB 2015 (Nordiskt speditörsförbunds allmänna bestämmelser) samt landspecifika lagar och bestämmelser. För detaljerad information, besök: DK www.jetpak.dk, FI www.jetpak.fi, NO www.jetpak.no, SE www.jetpak.se och www.jetpak.com. Tidsgaranti för transport enligt NSAB 2015 gäller endast om Jetpak har enats om detta skriftligen.

Lagring av gods

Bestämmelserna om lagring i NSAB 2015 tillämpas inte, om inte lagring av gods uttryckligen har överenskommits.

Force majeure

Om Jetpak inte kan utföra en tjänst enligt avtalet och det beror på omständigheter utanför Jetpaks kontroll, som inte kunnat förutses eller rimligen kunnat övervinnas, betraktas denna omständighet som ett giltigt skäl för Jetpak att utföra de berörda leveranserna vid en senare tidpunkt, utan påföljd eller annan ersättning till någondera parten. Sådana omständigheter innefattar, men är inte begränsade till, strejk, krig, naturkatastrof, nationellt undantagstillstånd, beslut av regeringar eller myndigheter eller liknande handlingar. Om Jetpak på grund dessa omständigheter eller handlingar inte kan fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser under en period av mer än sex (6) månader, är Jetpak inte längre bundet av sina skyldigheter enligt avtalet och har ingen ersättningsskyldighet till kunden. Jetpak ska informera kunden skriftligt om detta.

Rätt att inspektera

Jetpak förbehåller sig rätten att öppna och kontrollera försändelsen för att säkerställa att innehållet motsvarar den deklaration som avsändaren lämnat. Jetpak förbehåller sig vidare rätten att när som helst kontrollera den deklarerade vikten och volymen.

Anspråk

Alla anspråk mot Jetpak måste göras skriftligt:

     (i)          inom 14 dagar från mottagandet av varorna i händelse av skada eller förlust av en del                       av försändelsen

    (ii)          inom 21 dagar efter leveransen av varorna vid försening av försändelsen

   (iii)          inom 120 dagar från datumet för utfärdandet av fraktsedeln i händelse av total förlust                      (total icke-leverans) av försändelsen

I händelse av förlorat, delvis förlorat eller skadat gods ska Jetpaks kundtjänst kontaktas innan varorna skickas tillbaka, säljs eller repareras. Om varorna är skadade, spara emballaget för nödvändig inspektion i förekommande fall. Jetpak ansvarar inte för skador som orsakas av inneboende defekter i varorna, skador på grund av otillräcklig förpackning eller åtgärd av en offentlig myndighet som utförts i samband med införsel, utförsel eller transitering av försändelsen.

Jetpak är inte ansvarigt gentemot någon annan part än avsändaren.

Transport

Jetpak förbehåller sig rätten att transportera försändelsen med alla tillgängliga medel, såvida inte motstridiga instruktioner ges skriftligt på fraktsedeln. I fråga om skadeståndsansvar förutsätter Jetpak att ansvarsbegränsningarna i Warszawakonventionen och Montrealkonventionen gäller. För detta ändamål betraktas "flygtransport" som hela den tid försändelsen är i Jetpaks eller dess ombuds vård, tillsyn eller ägo och utan hänsyn till transport- eller förvaringssätt.

Upphämtning och leverans

07:00–16:59 lokal tid måndag till fredag till normala taxor.
08:00-16:59 i Finland. 

17:00–06:59 lokal tid måndag till fredag, veckoslut och helgdagar mot en tilläggsavgift.
17:00–07:59 i Finland.

Volymvikt

Om försändelsens volymvikt (beräknad enligt nedan) är högre än den faktiska vikten, används volymvikten för att beräkna transportkostnaden.

1 m3 = 200 kg för flygtransporter.

1 m3 = 280 kg för budtransporter

Bränsletillägg

Jetpaks bränsletillägg finns här.

Pris och betalningsvillkor

Jetpak utför normalt årliga prisjusteringar, om inte annat avtalats. Jetpak åtar sig att informera avsändaren om prisförändringar minst trettio (30) dagar [i Norge fjorton (14) dagar] i förväg. Dessutom har Jetpak rätt att utföra prisjusteringar orsakade av ökade kostnader som inte varit möjliga att förutse. Sådana kostnader kan omfatta skatter, ökade bränslepriser eller förändringar i valutakurser. Alla extra oväntade avgifter, såsom broavgifter, färjetillägg, trängselavgifter eller andra typer av myndighetsavgifter faktureras efter det faktiska beloppet.

Om en påminnelse eller ett kravbrev måste utfärdas, tillkommer extra avgifter. Om avsändaren vill skicka fakturan till en annan part, debiteras en avgift. Om en tvist uppstår är avsändaren alltid ansvarig för betalningen.

Den senaste versionen av Jetpaks allmänna villkor är alltid den som gäller och finns tillgänglig på www.jetpak.com. Jetpak åtar sig att informera avsändaren om alla större förändringar av villkoren minst trettio (30) dagar [i Norge fjorton (14) dagar] i förväg.

Övrigt 

Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor förklaras eller anses vara verkningslös, ogiltig eller inte verkställbar i sin helhet eller delvis, fortsätter de återstående bestämmelserna att gälla i full utsträckning.

Tillämplig lag

Eventuella tvister som uppstår på grund av eller i anslutning till dessa allmänna villkor ska avgöras av domstolar på Jetpaks huvudsakliga verksamhetsort och regleras av lagarna i det landet.

 

For courier shipments

Jetpak follows the agreed business practices covered in the following legal agreements

Common FOR THE NORDICS:

• NSAB 2015
• Warsaw Convention
• CRM Convention
• Montreal Convention
• International Civil Aviation Organization
• International Air Transport Association
• European Road Transport Regulation on dangerous goods
• Country specific laws

Sweden:

• Alltrans 2007
• Allbud 98
• Luftfartslag

Finland:

• Ilmailulaki 864/2014
• Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä21.7.2006/693, korvataan 1.7.2018 --> Laki liikenteen palveluista 320/2017
• Turva-asetus (EY) N:o 300/2008 (koonnos)

Norway:

• Lov av 11 juni 1993 nr. 101 om luftfart
• Lov av 20. desember 1974 nr. 68 om veifraktavtaler
• SDR-verdien fastsettes daglig av Det internasjonale valutafond (IMF) på grunnlag av et veid gjennomsnitt av et utvalg valutaer, jf. luftfartsloven § 10-22 (7) og sjøloven § 505. SDR-verdien fås opplyst ved henvendelse til Norges Bank eller www.imf.org og var 5. April 2018
NOK 11,39.
• Lov av 20.juni 2014 nr. 27 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted
• Lov av 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift