Farlig gods

For transport av farlig gods må Jetpak oppfylle både nasjonale foreskrifter og internasjonale krav gjennom ulike transportregelverk.

Når du bestiller en forsendelse, må du som avsender være klar over innholdet i forsendelsen som kan inneholde farlige stoffer.

Avsender må bl a sikkre så att alla pakkningskrav oppfylles,  både merking og emballasje.

warning-sign-30915_1280.png


Du kan bare sende et utvalg av farlig gods via Jetpak og for å bestille transport av farlig gods må du kontakte Jetpak kundeservice på 915 09 899. Vi avklarer hva som gjelder og tilbyr det beste transportalternativet som er mulig med fly eller bil.

 

 

FARLIG GODS - KLASSIFIKATION

                                   
       

Eksplosiver

           

Brannfarlige væsker og stoffer 

Giftige stoffer 

GaSser

       
        Fyrverkeri, signallys, stjerneskudd              Bensin, lightere, refill, maling og lakk, tynnere, fyrstikker, e-sigaretter  Syre, gift, lut,
avløpsåpnere,
løsemidler
 
Campinggass, bærbar gasskomfyr         
                                   
       

VÅpen

           

Trykkbeholdere 

Batterier

Andre farlige materialer 

       
        Skytevåpen, ammunisjon, krutt, selvforsvarsspray, tåregass, pepperspray              Spraybokser, butanbrensel, dykkebeholdere, propantanker, CO2-kassetter  Litiummetallbatterier, litiumionbatterier, våtcellebatterier  Tørris, asbest, lim         
                                   
       

Radioaktive materialer 

           

Magnetiserte materialer 

Smittefarlige stoffer 

         
                                   

 

FARLIG GODS MED FLY

For fly transport gjeller regelverket ICAO-TI och IATA-DGR.

IATA krever spesifikk kompetanse for å håndtere og registrere forsendelser av farlig gods. Det er derfor du bare kan sende et fåtall av farlig gods med Jetpak. 

håndtering og godkjenning av farlig gods begrenset til følgende produkter og artikler:


- UN 1845
Tørris (karbondioksid i fast form) 
- UN 3373Biologisk stoff, kategori B 
- UN 3481Litiumionbatterier inneholdt i utstyr (PI 967 avsnitt II)
- UN 3481Litiumionbatterier pakket med utstyr (PI 966 avsnitt II) 
- UN 3091Litiummetallbatterier inneholdt i utstyr (PI 970 avsnitt II)  
- UN 3091Litiummetallbatterier pakket med utstyr (PI 969 avsnitt II)  

Alle kjemiske stoffer som ønskes transportert, må ledsages av et sikkerhetsdatablad for å avgjøre om produktet er farlig gods eller ikke. 

LØSE BATTERIER OG BÆRBARE LADERE ER FORBUDT (UN3090 OG UN3480). 

 


Farlig gods på vei

For veitransporter gjelder regelverket ADR

For veitransport finnes det flere unntak sammenlignet med kravene til lufttransport.
Det avhenger blant annet av hvilke stoffer og mengden som skal sendes.

Dersom transporten også omfatter en sjøtransport, må kravene i sjøtransportforskriftene også være oppfylt.
For sjøtransport gjelder regelverket IMDG

 

 

unngå SKJULTE RISIKOER

Hvis en pakke har en varseletikett for farlig gods eller en varseletikett for forbrukere, kan det være et tegn på at det er farlig gods i pakken, eller at det har funnes tidligere. Også visse beskrivelser på andre dokumenter kan informere om at det kan være skjulte risikoer i godset.

Det finnes en lang liste over forsendelser hvor beskrivelsen er én av følgende, og du må spørre om innholdet for å få informasjon om hvorvidt det kan inneholde skjult farlig gods.

Noen eksempler:

• Reservedeler til biler
- kan inneholde motorer, oljer, bensin, aerosoler, brannslukkingsapparater osv.
• Campingutstyr
- kan omfatte gasskomfyr, doktorsprit, parafin, fyrstikker og nødraketter
• Kjemiske stoffer
- kan være etsende, brannfarlig, oksiderende og giftig
• Husholdningsartikler
- kan inneholde sterke rengjøringsmidler, aerosoler, maling, fyrstikker og lakk
• Maskindeler
- kan inneholde litiumbatterier, kvikksølv og gasstrykkbeholdere
• Sportsutstyr
- kan omfatte trykkbeholdere med gassutstyr for smørnig av ski, førstehjelpsskrin, lim og batterier
• Verktøykasser
- kan inneholde eksplosive artikler, aerosoler, lim, maling og verktøy med litiumbatterier
• Personlige artikler / håndbagasje
- kan inneholde en rekke artikler som er klassifisert som farlig gods og derfor må kontrolleres nøye.
• Reservedeler til fly
- kan inneholde oksygentanker, batterier, drivstoffpumper, aerosoler, redningsvester og flåter.

 

VARSELETIKETTER FOR FORBRUKERE 

Etikettene nedenfor kan indikere at innholdet er et kjemisk stoff som kan være klassifisert som farlig gods, men ikke alltid trenger å være det. Nye produkter må merkes med følgende GHS-etikett (Global Harmonized System). 

DGR1.gif     DGR2.gif     DGR3.gif      DGR4.gif     DGR9.gif
                         
 DGR7.gif      DGR5.gif      DGR6.gif     DGR8.gif