Jetpak Terms and Conditions

Jetpaks transportvilkår

Disse vilkårene gjelde alle Jetpaks forsendelsestjenester. Med «forsendelse» menes alle dokumenter, pakker eller pakninger som kan transporteres av Jetpak på vegne av deg, som «sender», for å levere Jetpaks tjenester.

Senders ansvar

Ved å kjøpe tjenesten og gi Jetpak en forsendelse forplikter senderen seg til å godta våre transportvilkår. Visse internasjonale traktater, herunder Warszawa-konvensjonen og Montreal-konvensjonen, kan gjelde for forsendelsen og begrense Jetpaks ansvar for skade, tap eller forsinkelse, som beskrevet nedenfor under ansvarsbegrensning.

Senderen gir Jetpak tillatelse til å opptre som agent for import-/eksportkontroll- og tollformål. Det er senderens ansvar å frembringe riktig dokumentasjon for å sikre tollklarering, hvis det er relevant. Jetpak er berettiget til å betale alle skatter, avgifter og gebyrer for forsendelsen, i samsvar med gjeldende bestemmelser, på vegne av senderen. Jetpak har rett til å kreve alle slike utlegg av senderen, herunder eventuelle gjeldende behandlingsgebyrer.

Senderen er ansvarlig for at varene er riktig emballert, merket og adressert for å sikre trygg transport med vanlig transporthåndtering. Når forsendelsen er levert, må både innholdet og emballasjen kontrolleres.

For at Jetpak skal kunne utføre sine tjenester omgående, forplikter sendere seg også til å:

(1)    sikre at bare autorisert personale håndterer forsendelsen mens den er under senderens kontroll (herunder klargjøring, lagring og transport),

(2)    godta at forsendelser kan bli undersøkt av sikkerhetsårsaker,

(3)    sertifisere at forsendelser ikke inneholder noen forbudte artikler,

(4)    skriftlig bekrefte eventuelle endringer i sikkerhetsprosedyrene til den regulerte agenten, f.eks. Jetpak.

Farlig eller verdifullt gods og verdifullt gods 

Generelt transporterer ikke Jetpak farlig gods. Imidlertid gjelder det visse unntak, f.eks. transport av tørris og varer lagret på tørris, der spesifikke vilkår gjelder innholdsdeklarasjonen, emballasjen og merkingen av godset. Senderen må bekrefte at den fremlagte innholdsdeklarasjonen er riktig, og at forsendelsen overholder bestemmelsene i IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) og den europeiske avtalen om internasjonal veitransport av farlig gods (ADR). Jetpak forbeholder seg retten til å ta et tilleggsgebyr for skjult farlig gods. Senderen er fullt ut ansvarlig for å oppfylle disse vilkårene. Kontakt Jetpaks kundeservice for andre unntak for farlig gods.

Er det særlig følsomt eller verdifullt gods, kontakt kundeservice før bestilling

Behandling av personopplysninger

Jetpak vil behandle personopplysninger for å oppfylle forpliktelser under håndtering og administrasjon av forsendelser, betalinger og i den typen statistisk analyse som normalt utføres som del av Jetpaks løpende tjenesteforbedringsprogram. Jetpak er behandlingsansvarlig og forplikter seg til å overholde gjeldende personvernlovgivning når slike personopplysninger behandles.

Ansvarsbegrensning

Hvis transporten involverer et endelig mål eller stopp i et annet land enn avgangslandet, gjelder Warszawa-konvensjonen og Montreal-konvensjonen. Montreal-konvensjonen skal, hvis det er relevant, gjelde foran Warszawa- konvensjonen og foran eventuelle nasjonale bestemmelser som er uforenelige eller i strid med konvensjonen. Disse konvensjonene regulerer, og i de fleste tilfeller begrenser, fraktførerens ansvar med hensyn til tap, skade eller forsinkelse av gods. Transport etter denne avtalen er underlagt reglene for ansvar som er fastsatt i Warszawa-konvensjonen og Montreal-konvensjonen, når slik transport ikke er «internasjonal transport» etter definisjonen i konvensjonene. For nasjonal transport skal Jetpaks ansvar være begrenset i samsvar med bestemmelsene i NSAB 2015.

For så vidt det ikke strider med det foregående, er transport etter disse vilkårene også underlagt gjeldende nasjonal lovgivning om gjennomføring av konvensjonene, offentlige forskrifter, gjeldende flyselskaps generelle transportvilkår og krav så vel som Jetpaks gjeldende satser, regler, bestemmelser og vilkår. Jetpaks gjeldende satser, regler, bestemmelser og vilkår kan stilles til rådighet på anmodning.

For budforsendelser skal NSAB 2015 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Betingelser) sammen med landsspesifikk lovgivning gjelde. Nærmere informasjon finnes på: DK www.jetpak.dk, FI www.jetpak.fi, NO www.jetpak.no, SE www.jetpak.se og www.jetpak.com. En tidsgaranti for forsendelsen etter NSAB 2015 vil bare gjelde hvis Jetpak har forpliktet seg til dette skriftlig.

Lagring av gods

Bestemmelsene om lagring i NSAB 2015 skal ikke gjelde når lagring av gods ikke har blitt uttrykkelig avtalt.

Force majeure

Hvis Jetpak ikke kan utføre sin tjeneste ifølge avtalen og dette skyldes forhold utenfor Jetpak sin  kontroll, som Jetpak ikke kunne forutsette eller med rimelighet ha mulighet til å overkomme, skal slikt forhold vurderes som en gyldig grunn til at Jetpak leverer eventuelle berørte forsendelser på et senere tidspunkt. Uten sanksjon eller annen godtgjørelse til noen part. Slike forhold omfatter blant annet streik, krig, naturkatastrofe, nasjonal unntakstilstand, myndighetsvedtak eller lignende handlinger. Hvis Jetpak på grunn av slike forhold eller handlinger ikke kan oppfylle sine kontraktsforpliktelser i en periode på mer enn seks (6) måneder, skal Jetpak, uten godtgjørelse til kunden, ikke lenger være bundet av sine kontraktsforpliktelser. Jetpak skal da informere kunden skriftlig.

Inspeksjonsrett

Jetpak forbeholder seg retten til å åpne og inspisere forsendelsen for å sikre at innholdet tilsvarer deklarasjonen senderen har fremlagt. Jetpak forbeholder seg videre retten til å kontrollere deklarert vekt og volum, samt oppdatere pris når som helst.

Krav

Eventuelle krav mot Jetpak må fremsettes skriftlig:

     (i)          innen 14 dager fra mottak av godset i tilfelle skade eller deltap av forsendelsen,

    (ii)          innen 21 dager etter levering av godset i tilfelle forsinkelse av forsendelsen,

   (iii)          innen 120 dager fra datoen for utstedelse av fraktbrevet i tilfelle totaltap (fullstendig manglende levering) av forsendelsen.

I tilfelle tapt, delvis tapt eller skadet gods må Jetpaks kundeservice kontaktes før godset returneres, selges eller repareres. Hvis godset er skadet, må emballasjen oppbevares for eventuell inspeksjon. Jetpak er ikke ansvarlig for skader som skyldes iboende mangler i godset, skade på grunn av utilstrekkelig emballering eller en handling utført av offentlig myndighet i forbindelse med innføring, utføring eller transittering av forsendelsen.

Jetpak er ikke ansvarlig overfor annen part enn senderen.

Transport

Jetpak forbeholder seg retten til å føre frem forsendelsen på hvilken som helst tilgjengelig måte, når det ikke er gitt spesifikke, skriftlige instrukser om det motsatte på fraktbrevet. Med hensyn til ansvar vil Jetpak påta seg de ansvarsbegrensninger som er fastsatt i Warszawa-konvensjonen og Montreal-konvensjonen. For det formål skal «flytransport» anses som hele den tiden forsendelsen er under Jetpaks eller Jetpaks agenters omsorg, kontroll eller forvaring og uten å ta hensyn til transportmidler eller lagring.

Henting og levering

07.00–16.59 lokal tid, mandag–fredag, til normalsatser.
08.00–16.59 i Finland.

17.00–06.59 lokal tid, mandag–fredag, søn- og hellidager til ekstra gebyr.
17.00–07.59 i Finland.

Volumevekt

Hvis forsendelsens volumvekt (beregnet som angitt nedenfor) er høyere enn den faktiske vekten, brukes volumvekten til å beregne forsendelseskostnaden.

1 m3 = 200 kg for flyforsendelser.

1 m3 = 280 kg for budforsendelser.

Drivstofftillegg

Jetpaks drivstofftillegg finnes her.

Pris og betalingsvilkår

Jetpak gjennomfører normalt årlige prisjusteringer, når annet ikke angis. Jetpak forplikter seg til å informere senderen om prisendringene minst tretti (30) dager [fjorten (14) dager i Norge] på forhånd. Dessuten har Jetpak rett til å utføre prisjusteringer forårsaket av økte kostnader som det ikke var mulig å forutse. Slike kostnader kan inkludere skatter og avgifter, økte drivstoffpriser eller endringer i valutakurser. Eventuelle ytterligere uventede avgifter, f.eks. bruavgifter, fergetillegg, køavgifter eller andre typer offentlige avgifter vil bli fakturert med faktisk beløp.

Hvis en påminnelse eller et inkassovarsel må utstedes, påløper ekstra gebyrer. Hvis senderen vil utstede fakturaen til en annen part, påløper et gebyr. Hvis det oppstår tvist, er senderen alltid ansvarlig for betalingen.

Nyeste versjon av Jetpaks vilkår skal alltid gjelde og er tilgjengelig for visning på www.jetpak.com. Jetpak forplikter seg til å informere senderen om eventuelle større endringer av vilkårene minst tretti (30) dager [fjorten (14) dager i Norge] på forhånd.

diverse

Hvis en bestemmelse i disse vilkårene erklæres eller anses helt eller delvis ugyldig av en eller annen grunn, skal gjenværende bestemmelser fortsette å gjelde fullt ut.

Gjeldende lovgivning

Tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene, skal være underlagt domstolene ved Jetpaks hovedforetak og reguleres etter lovgivningen i det landet.

For courier shipments

Jetpak follows the agreed business practices covered in the following legal agreements

Common FOR THE NORDICS:

• NSAB 2015
• Warsaw Convention
• CRM Convention
• Montreal Convention
• International Civil Aviation Organization
• International Air Transport Association
• European Road Transport Regulation on dangerous goods
• Country specific laws

Sweden:

• Alltrans 2007
• Allbud 98
• Luftfartslag

Finland:

• Ilmailulaki 864/2014
• Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä21.7.2006/693, korvataan 1.7.2018 --> Laki liikenteen palveluista 320/2017
• Turva-asetus (EY) N:o 300/2008 (koonnos)

Norway:

• Lov av 11 juni 1993 nr. 101 om luftfart
• Lov av 20. desember 1974 nr. 68 om veifraktavtaler
• SDR-verdien fastsettes daglig av Det internasjonale valutafond (IMF) på grunnlag av et veid gjennomsnitt av et utvalg valutaer, jf. luftfartsloven § 10-22 (7) og sjøloven § 505. SDR-verdien fås opplyst ved henvendelse til Norges Bank eller www.imf.org og var 5. April 2018
NOK 11,39.
• Lov av 20.juni 2014 nr. 27 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted
• Lov av 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift