Jetpak Terms and Conditions

Jetpakin kuljetusehdot

Näitä kuljetusehtoja sovelletaan kaikkiin Jetpakin tavarantoimituspalveluihin. Näissä kuljetusehdoissa “lähetys” tarkoittaa kaikkia asiakirjoja, pieniä ja suurempia paketteja, joita Jetpak voi kuljettaa puolestasi sinun toimessasi “lähettäjänä” voidakseen tarjota Jetpakin palveluja.

Lähettäjän vastuu

Lähettäjä hyväksyy nämä ehdot ostaessaan palvelun ja luovuttaessaan lähetyksen Jetpakille. Tiettyjä kansainvälisiä sopimuksia, kuten Varsovan ja Montrealin sopimukset, voidaan soveltaa lähetykseen, ja ne voivat rajoittaa Jetpakin korvausvastuuta vahingoista, katoamisesta tai viivästymisetä jäljempänä olevan vastuun rajoitusta käsittelevän kohdan mukaisesti.

Lähettäjä valtuuttaa Jetpakin toimimaan edustajana vienti- ja tuontitarkastuksissa sekä tullitarkoituksissa. Lähettäjän vastuulla on esittää tarvittaessa asianmukainen dokumentaatio tulliselvitystä varten. Jetpak sitoutuu maksamaan lähettäjän puolesta kaikki lähetyksen maksut ja verot sovellettavien säännösten mukaisesti. Jetpakilla on oikeus periä tällaiset kulut ja kaikki sovellettavat käsittelymaksut lähettäjältä.

Lähettäjän on varmistettava, että tavarat on asianmukaisesti pakattu, merkitty ja varustettu osoitteella turvallisen kuljetuksen varmistamiseksi tavanomaisessa kuljetusten käsittelyssä. Lähetyksen pakkaus ja sisältö on tarkistettava perille toimittamisen yhteydessä.

Lähettäjä sitoutuu noudattamaan seuraavaa, jotta Jetpak voisi tarjota palvelun riittävän ajoissa:

(1)    varmistamaan, että vain valtuutetut henkilöt käsittelevät lähettäjän hallussa olevaa lähetystä (myös valmistelu, säilytys ja kuljetus);

(2)    hyväksymään sen, että lähetykset voidaan tarkastaa turvallisuussyistä;

(3)    osoittamaan, että lähetykset eivät sisällä mitään kiellettyä tavaroita tai aineita;

(4)    vahvistamaan kaikki turvallisuustoimenpiteet kirjallisesti valvotulle edustajalle, esim. Jetpak.

 

Vaaralliset aineet ja arvotavarat

Jetpak ei yleensä kuljeta vaarallisia aineita. Tiettyjä poikkeuksia kuitenkin on, kuten esimerkiksi kuivajää ja kuivajäässä säilytettävät tuotteet, joiden suhteen noudatetaan sisällön ilmoittamiseen, pakkaamiseen ja merkintään liittyvä erityisehtoja. Lähettäjän on vahvistettava, että esitetty sisällön tarkka kuvaus on virheetön, ja että lähetys vastaa IATA:n vaarallisten aineiden kuljetusta koskevia määräysiä (DGR) ja eurooppalaista sopimusta vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ns. ADR-sopimus). Jetpakilla on oikeus veloittaa ylimääräinen maksu ilmoittamattomien vaarallisten aineiden kuljetuksesta. Lähettäjä on täysin vastuussa vaatimusten noudattamisesta. Ota yhteyttä Jetpakin asiakaspalveluun, jos tarvitset tietoa muista vaarallisia aineita koskevista poikkeuksista.

Jos lähetys sisältää erityisen herkkiä tai arvokkaita tavaroita, Jetpakille on kerrottava tästä kuljetusta varattaessa ja ennen kuljetuksesta sopimista. Lähetyksen ilmoitettu tavanomaista korkeampi arvo huomioidaan vain silloin, kun Jetpak on hyväksynyt sen kirjallisesti ennen lähetyksen kuljettamista.

Henkilötietojen käsittely

Jetpak käsittelee henkilötietoja voidakseen suorittaa lähetyksien käsittelyyn ja hallinnointiin sekä maksuihin liittyvät velvollisuutensa ja tehdäkseen Jetpakin jatkuvaan palvelun kehittämiseen liittyvää tilastollista analysointia. Jetpak on rekisterinpitäjä ja sitoutuu noudattamaan sovellettavia tietosuojalakeja tällaisia henkilötietoja käsiteltäessä.

Vastuun rajoittaminen

Varsovan ja Montrealin sopimuksia sovelletaan, jos kuljetuksen lopullinen määränpäämaa ja lähetysmaa eivät ole sama maa tai jos lähetys pysähtyy jossain toisessa maassa matkalla määränpäähän. Montrealin sopimusta noudatetaan soveltuvilta osin ensisijaisena Varsovan sopimukseen ja kaikkiin sellaisiin kansallisiin säännöksiin nähden, jotka ovat yhteensopimattomia tai ristiriidassa sopimuksen kanssa. Näissä sopimuksissa määritellään ja useimmissa tapauksissa myös rajoitetaan kuljetusyhtiön korvausvastuuta kuljetuksen häviämisestä, vahingoittumisesta tai viivästymisestä. Jetpakin kuljetuksiin sovelletaan Varsovan ja Montrealin sopimusten korvausvastuuta koskevia määräyksiä, lukuun ottamatta tapauksia, joissa kuljetus on muu kuin näissä sopimuksissa määritelty ”kansainvälinen kuljetus”. Kansallisissa kuljetuksissa Jetpakin korvausvastuun rajoittuminen määräytyy PSYM 2015 ehtojen mukaisesti.

Näiden ehtojen mukaisiin lähetyksiin sovelletaan soveltuvilta osin myös sopimukset täytäntöönpanevia kansallisia lakeja, asetuksia, sovellettavien lentoyhtiöiden yleisiä kuljetusehtoja ja vaatimuksia sekä Jetpakin sovellettavia hintoja, sääntöjä, säännöksiä ja ehtoja edellyttäen, että ne eivät ole ristiriidassa edellä esitetyn kanssa. Jetpakin sovellettavat hinnat, säännöt, säännökset ja ehdot lähetetään pyynnöstä.

Kuriirilähetyksiin sovelletaan PSYM 2015 ehtoja (Pohjoismaisen Speditööriliiton yleiset määräykset) sekä maakohtaisia lakeja ja säännöksiä. Perusteellisempaa tietoa löytyy sivustoilta: DK www.jetpak.dk, FI www.jetpak.fi, NO www.jetpak.no, SE www.jetpak.se ja www.jetpak.com. PSYM 2015 mukaista aikalupausta sovelletaan vain siinä tapauksessa, että Jetpak on hyväksynyt sen kirjallisesti.

Tavaroiden säilytys

PSYM 2015 säilytystä koskevia ehtoja ei noudateta, ellei tavaroiden säilytyksestä ole nimenomaisesti sovittu.

Ylivoimainen este/ force majeure

Jos Jetpak ei voi tarjota palvelua sopimuksen mukaisesti, ja se johtuu sellaisista olosuhteista joihin Jetpak ei voi vaikuttaa ja joita ei kohtuullisesti katsoen voitu ennakoida tai välttää, Jetpakilla on oikeus toimittaa kaikki vastaavat lähetykset myöhemmin ilman sakkoa tai muuta kenelle tahansa osapuolelle maksettavaa korvausta. Tällaisia olosuhteita ovat muun muassa lakko, sotatila, luonnonkatastrofit, kansallinen hätätila, hallituksen tai viranomaisten määräykset ja muut vastaavat toimet. Jos Jetpak ei pysty vähintään kuuteen (6) kuukauteen noudattamaan sopimusvelvoitteitaan tällaisten olosuhteiden tai toimien vuoksi, Jetpak vapautuu sopimusvelvoitteistaan ilman korvausvelvollisuutta asiakkaalle. Jetpak ilmoittaa tästä asiakkaalle kirjallisesti.

Tarkastusoikeus

Jetpakilla on oikeus avata ja tarkastaa lähetys varmistaakseen, että sisältö vastaa lähettäjän esittämää ilmoitusta. Jetpakilla on myös milloin tahansa oikeus varmistaa ilmoitettu paino ja mitat.

Reklamaatiot

Kaikki reklamaatiot on esitettävä Jetpakille kirjallisina:

     (i)          14 päivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta silloin, kun kyseessä on lähetyksen vahingoittuminen tai osittainen häviäminen;

    (ii)          21 päivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta silloin, kun kyseessä on lähetyksen viivästyminen;

   (iii)          120 päivän kuluessa lentorahtikirjan luovutuksesta silloin, kun koko lähetys on hävinnyt (lähetyksen toimittaminen ei onnistu lainkaan).

Jos tavarat ovat hävinneet tai vahingoittuneet kokonaan tai osittain, Jetpakin asiakaspalveluun on otettava yhteyttä ennen tavaroiden palauttamista, myymistä tai korjaamista. Jos tavarat ovat vahingoittuneet, säilytä pakkaus mahdollista tarpeellista tarkastusta varten. Jetpak ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat tavaroiden omista vioista, puutteellisesta pakkaamisesta eikä myöskään mistään lähetyksen maahan saapumiseen, sieltä poistumiseen tai siirtoon liittyvien viranomaistoimien aiheuttamista vahingoista.

Jetpak ei ole korvausvelvollinen kenellekään muulle kuin lähettäjälle.

Kuljetus

Jetpakilla on oikeus suorittaa kuljetus millä tahansa käytettävissä olevilla välineillä, ellei muita nimenomaisia ohjeita ole kirjallisesti merkitty lentorahtikirjaan. Jetpakin korvausvastuu vastaa Varsovan ja Montrealin sopimusten rajoitettua korvausvastuuta. Tässä tarkoituksessa "lentorahti" tarkoittaa koko sitä aikaa, jonka lähetys on Jetpakin tai sen edustajien hoidossa, valvonnassa tai hallussa kuljetus- ja säilytystavasta riippumatta.

Nouto ja perille toimittaminen

07:00–16:59 paikallista aikaa, maanantaista perjantaihin normaalihinnoin.
08:00–16:59 Suomessa.

 17:00–06:59 paikallista aikaa, maanantaista perjantaihin, viikonloppuisin ja yleisinä juhlapäivinä veloitetaan ylimääräinen maksu.
17.00-07:59 Suomessa.

Tilavuuspaino

Jos lähetyksen tilavuuspaino (lasketaan jäljempänä määritellyn mukaisesti) on suurempi kuin sen todellinen paino, tilavuuspainoa käytetään toimitusmaksun laskentaan.

1 m3 = 200 kg lentorahtina

1 m3 = 280 kg kuriiripalveluna.

Polttoainelisämaksut

Jetpakin polttoainelisämaksut voi tarkistaa täältä.

Hinta ja maksuehto

Jetpak tarkistaa hinnat yleensä vuosittain, ellei muuta ole sovittu. Jetpak sitoutuu ilmoittamaan hintojen muuttumisesta lähettäjälle vähintään kolmekymmentä (30) päivää [neljätoista (14) päivää Norjassa] etukäteen. Jetpakilla on myös oikeus muuttaa hintoja ennakoimattoman kustannusten nousun vuoksi. Tällaisia kustannuksia voivat olla verot, polttoaineen hinnankorotukset tai valuuttakurssimuutokset. Kaikki muut yllättävät veloitukset, kuten siltamaksut, laivojen lisämaksut, ruuhkamaksut tai muut valtiolle suoritettavat maksut laskutetaan tosiasiallisessa määrässä.

Maksumuistutuksen tai perintäkirjeen lähettämisestä veloitetaan ylimääräinen maksu. Jos lähettäjä haluaa lähettää laskun toiselle osapuolelle, siitä veloitetaan palvelumaksu. Mahdollisissa riitatilanteissa lähettäjä on aina vastuussa maksun maksamisesta.

Jetpakin uusimpia ehtoja noudatetaan aina, ja niihin voi perehtyä osoitteessa www.jetpak.com. Jetpak sitoutuu ilmoittamaan lähettäjälle kaikista oleellisista ehtojen muutoksista vähintään kolmekymmentä (30) päivää [neljätoista (14) päivää Norjassa] etukäteen.

Muut ehdot

Jos jonkin näiden ehtojen kohdan ilmoitetaan tai todetaan olevan mistä tahansa syystä kokonaan tai osittain mitätön, pätemätön tai täyntäntöönpanokelvoton, muut ehtojen kohdat ovat siitä huolimatta kaikilta osin voimassa.

Sovellettava laki

Kaikkiin näistä ehdoista johtuvat tai niihin liittyvät riita-asiat ratkaistaan Jetpakin päätoimipaikan mukaisissa tuomioistuimissa vastaavan maan lakien mukaisesti.

Paikalliskuljetukset

Jetpak noudattaa toiminnassaan käytäntöjä, jotka seuraavat alla olevia lakeja.

Kaikki pohjoismaat:

• NSAB 2015
• Warsaw Convention
• CRM Convention
• Montreal Convention
• International Civil Aviation Organization
• International Air Transport Association
• European Road Transport Regulation on dangerous goods
• Country specific laws

ruotsi:

• Alltrans 2007
• Allbud 98
• Luftfartslag

suomi:

• Ilmailulaki 864/2014
• Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä21.7.2006/693, korvataan 1.7.2018 --> Laki liikenteen palveluista 320/2017
• Turva-asetus (EY) N:o 300/2008 (koonnos)

Norja:

• Lov av 11 juni 1993 nr. 101 om luftfart
• Lov av 20. desember 1974 nr. 68 om veifraktavtaler
• SDR-verdien fastsettes daglig av Det internasjonale valutafond (IMF) på grunnlag av et veid gjennomsnitt av et utvalg valutaer, jf. luftfartsloven § 10-22 (7) og sjøloven § 505. SDR-verdien fås opplyst ved henvendelse til Norges Bank eller www.imf.org og var 5. April 2018
NOK 11,39.
• Lov av 20.juni 2014 nr. 27 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted
• Lov av 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift